Na podstawie  art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r, poz. 40 z późn. zm.),  art. 63 ust.1 i 10, w związku  z art .29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku  Prawo oświatowe (t.j.Dz.U. z 2023 r, poz. 900 z późn.zm.) oraz § 1 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  11 sierpnia  2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j.Dz.U. z 2021 r.  poz. 1428), zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jurkowie, Jurków 150, 32-860 Czchów.

2. Treść ogłoszenia o konkursie  stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia  11 sierpnia  2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j.Dz.U. z 2021 r.  poz. 1428 z późn.zm.).

§ 3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim, na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Czchowie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
(-) mgr Krzysztof Szot

Do pobrania: pełna treść zarządzenia (plik pdf)