Herb gminy Czchów

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, zm. poz. 721) Burmistrz Czchowa co roku, do dnia 31 maja, przedstawia Radzie Miejskiej w Czchowie Raport o stanie Gminy Czchów. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Czchów za 2023 rok mogą zabrać głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czchowie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Sesja, na której zostanie przedstawiony „Raport o stanie Gminy Czchów za 2023 rok” odbędzie się 21 czerwca 2024 r. o godzinie 9.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter). Zgłoszenia do udziału w debacie będą przyjmowane do czwartku 20 czerwca 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Czchowie, Rynek 12, 32-860 Czchów (parter - biuro obsługi klienta) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego (20 czerwca 2024 r. do godz.14.00).

Przewodniczący Rady
/-/ Paweł Pajor

 Załączniki (pliki pdf):

  1. Wzór zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Czchów
  2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
  3. Raport o stanie gminy Czchów za 2023 rok