Czchow     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z póź. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie.
     Sesja ta odbędzie się w dniu 15 maja 2015 r. roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta" w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

 

1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Czchów" (10 uchwał dla 10 osób),
  2. Programu osłonowego w celu udzielenia wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z terenu Gminy Czchów w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych w ramach projektu "Pierwszy dzwonek",
  3. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Czchów,
  4. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty – (analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czchów za 2014 r.),
  5. udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego,
  6. udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego,
  7. częściowej zmiany uchwały Nr XXIII/198/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2013-2017" oraz „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy",
  8. częściowej zmiany Uchwały Nr II/23/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2015 rok,
  9. zmiany Uchwały Nr II/24/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów na lata 2015 – 2023,

4. Stan infrastruktury technicznej w Gminie Czchów – perspektywy rozwoju, zmian itp.
5. Informacja o stanie przygotowania Gminy Czchów do sezonu turystycznego.
6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 rok.
7. Informacja o sytuacji fiskalno-budżetowej Gminy Czchów (zaległości, umorzenia, wpływy, zmiany itp.).
8. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy Czchów oraz rekomendacja do tych zasobów.
9. Interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski i oświadczenia.
11. Komunikaty i informacje.
12. Zamknięcie obrad.