Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Czchów za 2020 rok

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zm. Dz .U. z 2020r., poz.1378) Burmistrz Czchowa przedstawia Radzie Miejskiej w Czchowie Raport o stanie Gminy Czchów za 2020 rok w terminie do dnia 31 maja 2021 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.

2 czerwca 2021 roku zmarł śp. Ks. prałat Józef Pamuła – emerytowany proboszcz parafii Czchów i rezydent Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. Św. Józefa w Tarnowie. Wprowadzenia ciała św. Ks. Prałata do kościoła parafialnego w Czchowie w sobotę (5 czerwca) o godz. 16.00. Msza święta pogrzebowa w kościele parafialnym w Czchowie w niedzielę (6 czerwca) o godz. 16.00, po której ciało Zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.

Urodził się 20 listopada 1928 roku w Wokowicach (parafia Szczepanów), jako syn Władysława i Anny z d. Gładysz. Egzamin dojrzałości złożył w Tarnowie w 1949 roku. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno - teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Karola Pękali, w dniu 9 maja 1954 roku w Tarnowie.

Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 maja 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na terenie województwa małopolskiego zakazu organizowania targów, wystaw i pokazów z udziałem ptaków

Czytaj więcej...

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego składam serdeczne życzenia dla wszystkich zaangażowanych w tworzenie i rozwój wspólnoty samorządowej naszej gminy.

Samorządność lokalna uwolniła olbrzymi potencjał kreatywności mieszkańców i doprowadziła do rozkwitu naszej małej Ojczyzny.

Dziękując za dotychczasową pracę na rzecz naszej społeczności wyrażam swój ogromny szacunek i uznanie. Jestem przekonany, że razem we wspólnej odpowiedzialności osiągniemy sukcesy, które są gwarantem społecznej akceptacji.

(-) mgr Marek Chudoba
Burmistrz Czchowa

Czytaj więcej...

Od 14 maja wszyscy mieszkańcy Małopolski, którzy ukończyli 16 lat, mogą oddać swoje głosy na projekty w ramach 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. W tym roku przyjęto do głosowania rekordową liczbę zadań – jest ich aż 234. Głosowanie trwa do 14 czerwca, a wyniki poznamy do 22 października.

W inauguracji głosowania wzięła udział Iwona Gibas z Zarządu Województwa Małopolskiego oraz zastępca dyrektora Kancelarii Zarządu Dawid Puszko.

Cieszę się, że idea budżetu obywatelskiego tak znakomicie sprawdza się w Małopolsce. Świadczą o tym kolejne rekordy naszego regionalnego projektu. W poprzedniej, 4. edycji oddano w sumie 227 141 głosów, czyli o 185% więcej niż w 1. edycji! Obecna 5. edycja jest również rekordowa pod względem liczby zadań złożonych przez naszych mieszkańców, jak również ilości zadań, na które od dziś możemy głosować. Jestem przekonana, iż Małopolanie po raz kolejny nie zawiodą i padnie kolejny rekord oddanych głosów! Nadszedł czas na decyzję, na co przeznaczymy aż 12 milionów złotych z Budżetu Województwa Małopolskiego. Serdecznie zachęcam do głosowania! - mówi Iwona Gibas z Zarządu Województwa Małopolskiego, koordynująca prace nad Budżetem Obywatelskim.

Czytaj więcej...

Dh Piotr Musiał
Komendant Gminny ZOSP RP w Czchowie

Szanowni Państwo,

Z okazji Dnia Strażaka, Święta Św. Floriana, w imieniu własnym oraz całego samorządu czchowskiego, składam na ręce Pana Komendanta życzenia, gratulacje i wyrazy uznania dla wszystkich strażaczek i strażaków, członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Czchów.

Czytaj więcej...

Uprzejmie informujemy, że kasa w Urzędzie Miejskim w Czchowie jest ponownie otwarta, jednak ze względu na godziny pracy banku czynna jest w godzinach 7.30 - 13.00.

Przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

Czytaj więcej...

Powiat brzeski rozpoczął prace związane z opracowaniem Strategii Rozwoju na lata 2021-2030. Prace obejmują przeprowadzenie kompleksowej diagnozy społeczno-gospodarczej powiatu oraz określenie celów i zadań, mających zapewnić jego długofalowy rozwój społeczno-gospodarczy. Aby Strategia Rozwoju Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2030 stanowiła faktyczną odpowiedź na problemy, potrzeby i oczekiwania mieszkańców, zorganizowane zostało dedykowane badanie ankietowe. Ankieta dostępna jest pod linkiem:

https://www.webankieta.pl/ankieta/611076/strategia-rozwoju-powiatu-brzeskiego-na-lata-2021-2030-sondaz-spoleczny-wsrod-mieszkancow.html

Czytaj więcej...

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – Burmistrz Czchowa przedłuża ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Czchowie (więcej tutaj) do 18 kwietnia 2021 roku.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,
w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Brzeskiego oraz wykonawców udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie [podstawa prawna art. 28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. z 2020 r., poz. 2232)] zawiesza się udzielanie porad osobiście w okresie od dnia 29.03.2021 r. do dnia 23.04.2021 r.

Porady prawne i obywatelskie będą udzielane telefonicznie lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej w godzinach trwania dyżurów (zgodnie z wykazem dyżurów).

Czytaj więcej...

Uprzejmie informujemy, że 2 kwietnia 2021 r. (Wielki Piątek) Urząd Miejski w Czchowie będzie nieczynny.

Treść zarządzenia Burmistrza poniżej. Przepraszamy za utrudnienia.

Czytaj więcej...

Informacja aktualizowana

Uprzejmie informujemy, że w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.z 2021 r., poz. 512) - Burmistrz Czchowa wprowadza od 24 marca 2021 r. zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Czchowie:

1) W okresie od dnia 24 marca 2021 r. do dnia 9 kwietnia 23 kwietnia 2021 r. kasa jest nieczynna. Płatności i należności publicznoprawne (podatki, opłaty) winny być wnoszone w formie bezgotówkowej - przelewem na odpowiednie rachunki bankowe Urzędu Miejskiego w Czchowie.

2) Tylko po wcześniejszym, telefonicznym (nr 14 66217 10 lub 14 66217 26) uzgodnieniu terminu, załatwiane będą osobiście sprawy z zakresu:

 1. rejestracji zdarzeń stanu cywilnego;
 2. ewidencji ludności i dowodów osobistych;
 3. pomocy społecznej;
 4. świadczenia usług komunalnych;
 5. budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, dotyczące decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 6. ochrony środowiska, w tym dotyczące:
  • decyzji środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

  • decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy
   z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

3) Dla pozostałych spraw przewiduje się złożenie pism i wniosków w udostępnionej skrzynce korespondencyjnej w Biurze Obsługi Klienta. Dokumenty te zostaną poddane 24-godzinnej kwarantannie.

Zalecamy, by załatwianie spraw urzędowych, w miarę możliwości, odłożyć w czasie.

Czytaj więcej...

Uprzejmie informujemy, że w związku z wymianą instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Czchowie w piątek, 12 lutego 2021 r. w godz. 14.00 - 15.30 wystąpią utrudnienia w obsłudze Klientów, za które bardzo przepraszamy.

Prosimy, w miarę możliwości, o przybycie do Urzędu przed godz. 14.00.

Czytaj więcej...

Gmina Czchów- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie wraz z partnerem projektu Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Czchowskiej rozpoczął realizację projektu konkursowego ,,LEPSZE JUTRO” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 aktywna integracja- projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR, Typ projektu A- realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.

 Projekt realizowany jest w okresie od 1.01.2021 r. do 30.06.2023 r.

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania społeczno-zawodowego osób w tym szczególnie zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Gminy Czchów. Projekt zmierza do realizacji celu szczegółowego jakim jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia. Cel szczegółowy zostanie osiągnięty dzięki planowanym i zrealizowanym działaniom, które powinny doprowadzić do podniesienia samooceny uczestników projektu, zwiększenia motywacji do poszukiwania zatrudnienia, nabycia nowych umiejętności i kompetencji, swobodnego poruszania się po rynku pracy, zdobycia doświadczenia zawodowego oraz aktywizacji społecznej.

OBWIESZCZENIE 
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 19 stycznia 2021 r. 

o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie oraz wyłożeniu jej do publicznego wglądu. W załączeniu Obwieszczenie Marszałka Województwa Małopolskiego - Witolda Kozłowskiego.  

ZAŁĄCZNIK  - TREŚĆ OBWIESZCZENIA