Czytaj więcej...     W ramach nawiązanej w lipcu współpracy z rumuńskim miastem Șimleu Silvaniei, delegacja Gminy Czchów, pod przewodnictwem Burmistrza Czchowa Marka Chudoby, udała się z rewizytą, której celem było sformalizowanie nawiązanej współpracy.

     Na uroczystej sesji Rady Miejskiej Șimleu Silvaniei przyjęta została jednogłośnie uchwała o wyrażeniu zgody na zawarcie partnerstwa z naszą gminą. W wystąpieniach Burmistrz Șimleu Silvaniei - Pan Septimu Cǎtǎlin Țurcaș, Burmistrz Czchowa - Pan Marek Chudoba oraz Pan płk Jerzy Jankowski - attaché obrony wojskowy, lotniczy i morski przy Ambasadzie RP w Bukareszcie, przedstawili historię podjęcia współpracy pomiędzy samorządami oraz nawiązali do wspólnych kart naszej historii czy tradycji.  

Czytaj więcej...     W piątek 30 sierpnia 2019 r  w Ośrodku Aktywności Społecznej - „Leśniczówka” w Czchowie odbyła się Uroczystość wręczenia Honorowych Srebrnych Medali „Za zasługi dla Obronności Kraju”. 

     Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 3365/KADR na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 21 kwietnia 1966 roku o ustanowieniu medalu „Za zasługi dla Obronności Kraju” w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej nadano odznaczenia następującym mieszkańcom Gminy Czchów - rodzicom żołnierzy: Krystyna Adamczyk, Zofia Bednarek, Stanisław Baczewski, Zofia Dziedzic, Maria Dudek, Maria i Bronisław Gałat, Maria i Kazimierz Goryca, Halina i Władysław Karpiel, Kazimiera Kraj, Janina i Jakub Michalczyk, Stanisława Mierzwa, Eugenia Motak, Maria i Ferdynand Osieccy, Maria Pierz, Anna Piech, Franciszek Prusak, Maria Szpila ,Anna i Augustyn Śliwińscy, Bronisława Zelek.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Burmistrz Czchowa podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

Czytaj więcej...     Znamy już listę wszystkich zadań, które zostaną dopuszczone do głosowania w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Wynik jest rekordowy: mieszkańcy będą mogli wybierać spośród aż 188 zadań – czyli o 38 więcej niż przed rokiem. Głosowanie rozpocznie się już 9 września i potrwa do końca miesiąca.

Czytaj więcej...     W dniach 26-29 lipca w naszej gminie gościliśmy 6 osobową delegację z zaprzyjaźnionego miasta Şimleu Silvaniei w Rumunii. Reprezentację miasta stanowili: Pan Septimiu Cătălin Țurcaș – Burmistrz Șimleu Silvaniei, Pan Radu Lazar – Wiceburmistrz Șimleu Silvaniei, Pan Daniel Stejeran – Dyrektor Centrum Turystyki Șimleu Silvaniei, Pani  Elena Trif Cocoru - doradca burmistrza Șimleu Silvaniei, Pani Roxana Deac – Dyrektor Oddziału Rumuńskiego Czerwonego Krzyża w Șimleu Silvaniei, Pani Iasmina Lupou - Specjalista Centrum Turystyki Șimleu Silvaniei. Reprezentację miasta i gminy Czchów stanowili: Pan Marek Chudoba - Burmistrz Czchowa, Pan Tadeusz Płachta – Zastępca Burmistrza, Pan Jarosław Gurgul - Sekretarz Gminy oraz Pani Elżbieta Ogiela - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Czchowie.

Czytaj więcej...    Dwutygodnik "Wspólnota" opublikował raport dotyczący zamożności samorządów za rok 2018. Podzielono go na kilka sekcji, uwzględniając poszczególne województwa, miasta i wsie.

    W obecnym raporcie Czchów w powiecie brzeskim ponownie został sklasyfikowany najwyżej. W rankingu miast, Czchów znalazł się w pierwszej setce na blisko 600 miast w Polsce. W rankingu wojewódzkim - na 6 miejscu z dochodem na jednego mieszkańca (wynoszącym 3 656 zł). Natomiast w powiecie brzeskim Czchów uplasował się na pierwszym miejscu (Czchów – 3 656 zł; Borzęcin – 3 089 zł; Gnojnik – 2 963 zł; Iwkowa 2 918 zł; Brzesko – 2 877 zł; Szczurowa – 2 797 zł; Dębno – 2 575 zł). W regionie, z miast i gmin wiejskich Czchów z dochodem na jednego mieszkańca (3 656 zł) wyprzedził takie miasta i gminy jak Bochnia, Wieliczka i Brzesko.

Czytaj więcej...    W niedzielę 28 lipca 2019 r., odbyły się wybory do Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Powiecie Brzeskim. W głosowaniu mogli uczestniczyć płatnicy podatku rolnego i działów specjalnych produkcji rolnej znajdujący się na spisach wyborczych. Zgodnie z zasadami każda gmina może posiadać dwuosobowe przedstawicielstwo w izbie. W gminie Czchów ubiegało się o nie czterech kandydatów. W wyniku głosowania do Małopolskiej Izby Rolniczej na kolejną kadencję dostali się: p. Marek Chudoba z wynikiem 62 głosów oraz p. Włodzimierz Rabiasz z wynikiem 55 głosów. W głosowaniu udział brali również: p. Krzysztof Dzięciołowski (18 głosów) i p. Grzegorz Malaga (22 głosy).

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów do Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Powiecie Brzeskim z okręgu wyborczego nr 55 (plik .pdf)

     Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096) oraz art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 ze zm.),

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia o wszczęciu 8 maja 2019 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI-XI.7840.6.2.2019.JF), na wniosek złożony przez  inwestora:

    W połowie maja tego roku doszło do nielegalnego zasiedlenia przez władze Miasta Limanowa budynku w Czchowie przy ul. Sądeckiej mieszkańcami Miasta Limanowa. Działanie to jest złamaniem wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. akt I OSK 2729/17), który jasno stwierdził, że nie istnieje prawna możliwość realizacji zadań w zakresie mieszkalnictwa komunalnego w oparciu o budynki zakupione na terenie innej gminy.

Czytaj więcej...     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję sesję  Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 31 maja 2019 r. o godzinie 12.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.