Czytaj więcej...

Uprzejmie informujemy, że w dniach 21 i 22 lipca 2022 r. Urząd Miejski w Czchowie będzie czynny w godzinach 7:30 – 14:00.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia!

Podstawa: Zarządzenie Nr 139/2022 Burmistrza Czchowa z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Czchowie w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi. Treść zarządzenia tutaj

 

Czytaj więcej...

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego informuje o ogłoszonym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2022 r. pn. „Mecenat Małopolski – II edycja”.

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW.

Czytaj więcej...

Gmina Czchów otrzymała 500 tysięcy złotych nagrody za zajęcie drugiego miejsca w powiecie brzeskim, w ogłoszonym przez Pełnomocnika Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 Konkursie „Rosnąca Odporność”, finansowanym ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Jego celem było utrwalenie i promocja samorządowych działań pro frekwencyjnych w obszarze Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID19.

Laureat Konkursu może przeznaczyć Nagrodę na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19, mogą to być wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19. W oparciu o zapisy regulaminu, w myśl art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz zgodnie z informacją o celach wydatkowania środków przekazaną do Wojewody Małopolskiego, samorząd gminy zdecydował o podziale środków z Nagrody.

Czytaj więcej...

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatów opisowo - kartograficznych z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, zawierających się w jednostkach ewidencyjnych: 120203_5 Czchów obszar wiejski, Powiat brzeski, województwo małopolskie, opracowanych w związku z realizacją zamówienia publicznego, pn. Weryfikacja i poprawa jakości istniejącej bazy danych EGiB w ramach projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego"

Na podstawie art. 7d pkt 1 lit. a i art. 24a ust. 4-6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz.1990 tj.) informuję, że w godzinach piracy urzędu, tj.: od 730do 1530, w Starostwie Powiatowym, z siedzibą w Brzesku, ul. Głowackiego 51, w pomieszczeniu przy Sali Obrad (I/II piętro - tzw. półpiętro), w terminie od dnia 07.2022 r. do dnia 12.08.2022 r. zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projekt operatu opisowo - kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmujący jednostkę ewidencyjną:

Czchów-obszar wiejski - w której zawierają się obręby: Będzieszyna, Biskupice Melsztyńskie, Jurków, Piaski Drużków, Tworkowa, Tymowa, Wytrzyszczka, Złota, Domosławice

Uprzejmie informujemy, że 1 lipca 2022 r. (piatek) Urząd Miejski w Czchowie będzie czynny do godz. 14.00.

Skrócenie czasu pracy spowodowane jest problemami technicznymi w związku z wysokimi temepraturami.

Przepraszamy za utrudnienia!

 

Zarządzenie Nr 139/2022 Burmistrza Czchowa z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Czchowie w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi. 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 207 i art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.1320 ze zm.) w związku z § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.), art. 43 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t. jedn. Dz. U. z 2022r. poz.530) oraz § 44 ust. 3 i 4 Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Czchowie (Zarządzenie Nr 7/2020 Burmistrza Czchowa z dnia 20 stycznia 2020 r.) - zarządzam, co następuje:

§ 1.

W związku z utrzymującą się falą upałów oraz koniecznością oszczędności poboru energii elektrycznej i wody ustalam godziny funkcjonowania urzędu i pracy pracowników wykonujących pracę w Urzędzie Miejskim w godzinach od 7:30 do godz. 14.00, w ciągu dnia pracy gdy temperatura powietrza będzie utrzymywała się na poziomie powyżej 30 stopni Celsjusza - bez obowiązku odpracowywania i z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Czchowie wykonujący prace na otwartej przestrzeni będą wykonywać czynności służbowe od godzinach od 6.00 do godz. 14.00, z jednoczesnym wydłużeniem przerwy do 1 godz.

Niniejsze zarządzenie podlega odwołaniu w każdym czasie, w sytuacji, gdy pomimo utrzymywania się temperatury powietrza powyżej 30 stopni Celsjusza poprawią się warunki wykonywania pracy.

§ 2.

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracowników oraz do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na drzwiach wejściowych do budynku Urzędu oraz na stronie internetowej
Gminy Czchów.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
(-) mgr Marek Chudoba

Instytucja raportu o stanie gminy została wprowadzona w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Burmistrz Czchowa zobowiązany jest do przedłożenia raportu o stanie gminy Czchów. Raport obejmuje podsumowanie działalności gminy w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada gminy rozpatruje raport oraz podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, podczas której oprócz radnych głos mogą zabierać również mieszkańcy.

Link do raportu o stanie gminy.

Czytaj więcej...

Zarząd Stowarzyszenia "Na Śliwkowym Szlaku" zaprasza na Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Na Śliwkowym Szlaku", które odbędzie się 7 czerwca 2022 r. tj. wtorek o godz. 17.00 w budynku Wiejskiego Domu Ludowego „Kasztan” w Lipnicy Dolnej (gmina Lipnica Murowana).


Program zebrania  (plik pdf)

 

Czytaj więcej...

Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Burmistrz Czchowa serdecznie zapraszają na obchody 231. rocznicy Uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja, które odbędą się 3 maja 2022 roku w Czchowie.

W PROGRAMIE:

10:30 - Msza Święta za Ojczyznę z intencji Burmistrza Czchowa w kościele pw. NNMP w Czchowie.

11:30 - Przemarsz na dziedziniec zamku w Czchowie wraz ze Strażacką Orkiestrą Dętą ze Złotej

  • Wspólne odśpiewanie Hymnu Polski
  • "Moja Ojczyzna" - wiersze i piosenki patriotyczne w wykonaniu uczestników zajęć artystycznych, prowadzonych przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie.

Szanowni Mieszkańcy!

W nawiązaniu do informacji z dnia 20.12.2021 znak: GK-II.6620.82.1.2020.JW Starosty Brzeskiego przypominam, że na zlecenie Starostwa w ramach projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego",  kontynuowane są prace geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Czchów - obszar wiejski, obejmującej obręby ewidencyjne: Będzieszyna, Biskupice Melsztyńskie, Jurków, Piaski-Drużków, Tworkowa, Tymowa, Wytrzyszczka, Złota, Domosławice.

Wiecej na https://geodezja.powiatbrzeski.pl/media/assets/rok-2022/modernizacja-egib-poprawa-jakoci-danych/czchow-monit-przypominajacy-kontynuowanie-prac-opgik.pdf

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. „„Taneczna Majówka”- piknik integracyjny dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.

W dniu 8 kwietnia 2022  r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Czchowie oferta na realizację zadania publicznego w zakresie: 1) Organizacja spędzania wolnego czasu pt. „Taneczna Majówka”- piknik integracyjny dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej www.czchow.pl 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 1057 z późn,. zm), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać pisemnie:

  • bezpośrednio, w Urzędzie Miejskim w Czchowie - BOK (p. Marek Zabrzański)
  • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
  • listownie na adres: Urząd Miejski w Czchowie, Rynek 12, 32-860 Czchów

do dnia 28 kwietnia 2022 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Do pobrania:

W ramach wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 12. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej, w dniu 10 kwietnia 2022 r. o godz. 8:41 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (odwołanie alarmu – ciągły dźwięk w okresie trzech minut) emitowany przez syreny.

Czytaj więcej...

Z głębokim żalem i smutkiem władze samorządowe gminy Czchów przyjęły informację o śmierci doktora Andrzeja Gorycy.

Pan Andrzej Goryca to przede wszystkim był wspaniały lekarz, specjalista ginekolog-położnik, który nigdy nikomu nie odmówił pomocy. Spokój, cierpliwość i wyrozumiałość cechowały każde jego działanie. Niezależnie od lekarskiego powołania był mocno zaangażowany w sprawy gminy Czchów oraz powiatu brzeskiego, gdzie pełnił funkcje radnego powiatowego. Jego odejście to wielka strata dla najbliższych, ale także dla całej, lokalnej społeczności.
Za wieloletnią aktywność na rzecz gminy Czchów w 2015 roku otrzymał tytuł honorowy „Zasłużony dla Gminy Czchów”.

Burmistrz Czchowa oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Czchowie składają kondolencje Rodzinie, Krewnym i Bliskim.

"Ciężko wyrazić ból słowami po Kimś, z Kim zrobiło się tak wiele."

Msza święta żałobna zostanie odprawiona w kościele parafialnym w Czchowie w sobotę, 9 kwietnia 2022 roku o godz. 13.00.

Czytaj więcej...

Najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich Pań z okazji Dnia Kobiet - uśmiechu, zadowolenia, nie tylko dziś, ale i we wszystkie dni roku

życzą
Burmistrz Czchowa – Marek Chudoba
Zastępca Burmistrza – Tadeusz Płachta
Sekretarz – Jarosław Gurgul

Czytaj więcej...

Burmistrz Czchowa zaprasza mieszkańców Czchowa, po odbiór decyzji podatkowych oraz informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2022.

Powyższe dokumenty można odbierać w Urzędzie Miejskim w Czchowie – biuro nr 1 (naprzeciw Kasy), w dniach od 16.02.2022 r. do 21.02.2022r., w godzinach od 8:00 do 13:30.

Opłaty będzie można uiszczać w Kasie Urzędu lub na indywidualny rachunek bankowy.

Czytaj więcej...

Zmiany, zmiany, zmiany… Nowy Rok zawsze je przynosi, choć chyba żaden przedtem nie przyniósł ich aż tyle i tak mało radosnych. W Sylwestra życzyliśmy sobie dobrego, spokojnego 2022 roku, ale chyba te życzenia wypowiadaliśmy niezbyt starannie, bo ledwo nadszedł, a już tu podwyżki cen, tam obniżki dochodów. Tymczasem dopiero minął miesiąc. Strach pomyśleć, jak ten nasz Nowy Rok się rozwinie…

Dla Czasu Czchowa też nadeszły zmiany, z którymi, niestety, my redaktorzy musimy się pogodzić i prosić Państwa o wyrozumiałość.