W związku z tym, że dzień 18.04.2022 r. (Poniedziałek Wielkanocny) był dniem wolnym od pracy, Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze” czynny będzie dodatkowo w piątek - 22.04.2022 w godzinach od 8:00 do 16:00.

Przypominamy, że planowo Punkt czynny jest w poniedziałki (8:00 – 16:00) oraz środy (10:00 –12:00).

Informujemy również, że od kwietnia, w godzinach pracy Punktu, aktywny będzie nowy numer telefonu 723667765. Pytania dot. Programu można kierować również pocztą elektroniczną na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 Wszyscy mieszkańcy naszej Gminy mogą skorzystać z porady Punktu BEZPŁATNIE.

Czytaj więcej...

EnMS Inżynieria Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 5, 35-114 Rzeszów informuje o dodatkowym, bezzwrotnym dofinansowaniu na wymieniony piec. Wszelkich informacji o programie udziela wyłącznie firma EnMS Polska, pod wskazanym w komunikacie numerem telefonu, lub e-mailowo.

Wymieniłeś/aś piec na nowy lub planujesz wymianę? Jeśli tak mamy dla Ciebie dobrą wiadomość! Pomożemy Ci otrzymać pieniądze z bezzwrotnego dofinansowania. Nasze dofinansowanie nie koliduje z innymi, jak np. Czyste Powietrze – możesz otrzymać dodatkowe pieniądze.

Nie wiesz, jak to zrobić!

Czytaj więcej...

Burmistrz Czchowa serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Czchów na kolejne spotkanie informacyjne dotyczące rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, które odbędzie się 10 marca 2022 r. PracownikGminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu, będzie pełnił dyżur w godzinach od 17:00 do 20:00 w sali kina "Baszta".

Więcej informacji na temat zaplanowanego spotkania, można uzyskać pod numerem telefonu 14 66 21 716. Zachęcamy do korzystania z konsultacji.

Czytaj więcej...

Urząd Miejski w Czchowie przestrzega mieszkańców gminy przed osobami podszywającymi się pod pracowników Urzędu, gazownictwa, energetyki czy jakichkolwiek innych instytucji, którzy podają się za kontrolerów palenisk domowych.

W gminie Czchów kontrole palenisk prowadzą - tylko i wyłącznie - pracownicy Urzędu Miejskiego, którzy posiadają stosowne upoważnienia, podpisane przez Burmistrza Czchowa.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących osób chcących przeprowadzić kontrolę, apelujemy o wzmożoną ostrożność, a podejrzane sytuacje zgłaszać na policję.

 

Czytaj więcej...

Od 25.01.2025 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji, w oparciu o zmienioną wersję Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Zmiany dotyczą głównie nowej - 3 części Programu, przeznaczonej dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

UWAGA! Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

Beneficjentem 3 Części Programu może zostać osoba fizyczne, które łącznie spełnia następujące warunki:

 1. jest właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
 2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

lub

 • ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Czytaj więcej...

Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, przyjęty uchwałą Nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 roku, nakłada na gminy obowiązek przeprowadzania m.in. kontroli palenisk domowych pod kątem przestrzegania uchwały antysmogowej i zakazu spalania odpadów. W 2021 roku przeprowadzono 60 kontroli planowych kotłowni oraz 13 kontroli interwencyjnych.

Podczas kontroli, po przeprowadzeniu czynności kontrolnych, upoważnieni pracownicy UM w Czchowie, w celu zwiększenia świadomości mieszkańców na temat jakości powietrza, informowali o zapisach uchwały antysmogowej dla małopolski, o stopniach zanieczyszczenia powietrza oraz o możliwości uzyskania dofinansowania do wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji w Programie „Czyste Powietrze”.

W 2022 roku również zostanie przeprowadzonych minimum 60 kontroli planowych, wg następującego harmonogramu:

 • luty – 6 budynków;
 • marzec – 12 budynków;
 • kwiecień – 12 budynków;
 • maj – 12 budynków;
 • wrzesień – 12 budynków;
 • październik – 6 budynków.
Czytaj więcej...

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla miasta Krakowa, miasta Tarnowa, miasta Nowego Sącza, powiatu bocheńskiego, powiatu brzeskiego, powiatu dąbrowskiego, powiatu gorlickiego, powiatu krakowskiego, powiatu limanowskiego, powiatu miechowskiego, powiatu myślenickiego, powiatu nowosądeckiego, powiatu nowotarskiego, powiatu oświęcimskiego, powiatu proszowickiego, powiatu suskiego, powiatu tarnowskiego, powiatu wadowickiego, powiatu wielickiego

 

Obowiązuje w dniu 30.12.2021 od godz. 06.00 do 24.00

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne.

Obowiązujące ograniczenia

Obowiązuje zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła.


* Na obszarze Krakowa zakaz używania wszystkich kominków i ogrzewaczy na węgiel i drewno obowiązuje przez cały rok.

Zalecenia zdrowotne

 • Rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła.
 • Ogranicz wietrzenie pomieszczeń.
 • Unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. korzystania z samochodu, używania dmuchaw do liści, rozpalania ognisk.
 • Śledź na bieżąco informacje o zanieczyszczeniu powietrza.

Dodatkowe zalecenia dla osób o większej wrażliwości na zanieczyszczenie powietrza

(dzieci i młodzież, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami układu oddechowego lub krwionośnego, osoby zawodowo narażone na zapylenie oraz osoby palące papierosy i bierni palacze)

 • Ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz.
 • Nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach.
 • Osoby z astmą mogą silniej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie.
 • W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Władze gmin zobowiązane są do prowadzenia intensywnych kontroli, aby zapobiegać spalaniu odpadów.

Czytaj więcej...

Urząd Miejski w Czchowie przypomina, że od 1 lipca każdy właściciel lub zarządca nieruchomości ma obowiązek złożyć  deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych (formularz A) i niemieszkalnych (formularz B). Złożenie w ubiegłych latach ankiety do Bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce nie zwalnia z obowiązku złożenia deklaracji do systemu CEEB.

Deklaracje można złożyć:

 • w formie papierowej (wypełniony, oryginalny dokument można złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Czchowie, lub przesłać pocztą tradycyjną), lub
 • drogą elektroniczną na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/. Forma elektroniczna wymaga uwierzytelnienia tożsamości za pośrednictwem Węzła Krajowego (np. Profilem Zaufanym, eDowodem).

Formularze oraz materiały informacyjne można pobrać na stronie internetowej: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.

Wydrukowane deklaracje dostępne są również w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Czchowie.

Terminy składania deklaracji:

 • dla istniejących źródeł ciepła i spalania paliw, które zostały uruchomione przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.
 • dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Za brak złożenia deklaracji w terminie będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

Dodatkowych informacji w sprawie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Czchowie, pod numerem telefonu 146621716.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

W ostatnim kwartale 2021 r. Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze” przeprowadził trzy spotkania dla mieszkańców Gminy Czchów zainteresowanych Programem Priorytetowym „Czyste Powietrze”. Spotkania, w charakterze konsultacji indywidualnych odbyły się: 17.12.2021 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jurkowie; 18.12.2021 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czchowie oraz 20.12.2021 r. w Miejska Biblioteka Publiczna w Tymowej.

Celem organizowanych spotkań było przybliżenie mieszkańcom informacji o Programie, przedstawienie zasad jego funkcjonowania, a także przekazanie szeregu informacji technicznych związanych ze sposobem składania wniosków o dofinansowanie czy o płatność. Dziękujemy mieszkańcom za zainteresowanie i udział w spotkaniach.

Jednocześnie przypominamy, że Burmistrz Czchowa podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dzięki czemu Mieszkańcy naszej gminy mogą (za pośrednictwem Gminnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Programu), skorzystać z bezpłatnej porady i pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację.

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla miasta Krakowa, miasta Tarnowa, miasta Nowego Sącza, powiatu bocheńskiego, powiatu brzeskiego, powiatu chrzanowskiego, powiatu dąbrowskiego, powiatu gorlickiego, powiatu krakowskiego, powiatu limanowskiego, powiatu miechowskiego, powiatu nowosądeckiego, powiatu nowotarskiego, powiatu olkuskiego, powiatu oświęcimskiego, powiatu proszowickiego, powiatu suskiego, powiatu tarnowskiego, powiatu wadowickiego, powiatu wielickiego

Obowiązuje w dniu 15.12.2021 od godz. 06.00 do 24.00

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne.