Zgodnie z art. 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.

    Jednostkami pomocniczymi Gminy Czchów są: Dzielnica Czchów, Sołectwo Będzieszyna, Sołectwo Biskupice Melsztyńskie, Sołectwo Domosławice,  Sołectwo Jurków, Sołectwo Piaski-Drużków, Sołectwo Tworkowa, Sołectwo Tymowa, Sołectwo Wytrzyszczka, Sołectwo Złota.

   Organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy jest sołtys, a dzielnicy lub osiedla – zarząd. Sołtys i przewodniczący zarządu jednostki pomocniczej korzystają z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 

Lp.Imię i nazwiskoFunkcja
1.Bogumiła KubońSołtys Sołectwa Biskupice Melsztyńskie
2.Dominik KotasPrzewodniczący Zarządu Dzielnicy Czchów
3.Wacław MyszkaSołtys Sołectwa Domosławice
4.Marek GurgulSołtys Sołectwa Jurków
5.Adam Trepa
Sołtys Sołectwa Tymowa
6.Krzysztof DrożdżowiczSołtys Sołectwa Złota
7.Joanna BodzionySołtys Sołectwa Piaski-Drużków
8.Małgorzata Maciaś
Sołtys Sołectwa Wytrzyszczka
9.Krzysztof SzotSołtys Sołectwa Będzieszyna
10.Lesław Wrona
Sołtys Sołectwa Tworkowa