Rada Miejska jest organem uchwałodawczym, mającym kompetencje stanowiące i kontrolne w Gminie. W skład Rady Miejskiej w Czchowie wchodzi 15 radnych, wybieranych na 5-letnią kadencję, licząc od dnia wyboru. Rada obraduje na Sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji. Uchwały Rady Miejskiej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych (lub głosowaniu imiennym), chyba, że ustawa stanowi inaczej. Rada Miejska działa poprzez swoje Komisje oraz Burmistrza w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.