Czytaj więcej...    Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Burmistrz Czchowa przedstawia Radzie Miejskiej w Czchowie Raport o stanie Gminy Czchów za 2018 rok w terminie do dnia 31 maja 2019 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.

     W debacie nad Raportem o stanie Gminy Czchów za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czchowie. Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

     Rada Miejska jest organem uchwałodawczym, mającym kompetencje stanowiące i kontrolne w Gminie. W skład Rady Miejskiej w Czchowie wchodzi 15 radnych, wybieranych na 5-letnią kadencję, licząc od dnia wyboru. Rada obraduje na Sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji. Uchwały Rady Miejskiej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych (lub głosowaniu imiennym), chyba, że ustawa stanowi inaczej. Rada Miejska działa poprzez swoje Komisje oraz Burmistrza w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.