Czchow    Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Burmistrz Czchowa przedstawia Radzie Miejskiej w Czchowie Raport o stanie Gminy Czchów za 2018 rok w terminie do dnia 31 maja 2019 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.

     W debacie nad Raportem o stanie Gminy Czchów za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czchowie. Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

     Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Czchów za 2018 rok odbędzie się 28 czerwca 2019 r. W związku z powyższym zgłoszenia do udziału w debacie będą przyjmowane do dnia 27 czerwca  2019 roku do godz. 15.30 w pok. Nr 19 w Urzędzie Miejskim w Czchowie, Rynek 12, 32-860 Czchów.

     Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej, a także w pok. Nr 19 w Urzędzie Miejskim w Czchowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czchowie
(-) mgr Alicja Mordarska