1. Uchwała nr XI/99/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2019 rok
  Wynik głosowania
 2. Uchwała nr XI/100/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów
  Wynik głosowania
 3. Uchwała nr XI/101/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielonych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Czchów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
  Wynik głosowania
 4. Uchwała nr XI/102/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do zasobów mienia komunalnego Gminy Czchów oraz na ustanowienie odpłatnej służebności drogowej
  Wynik głosowania
 5. Uchwała nr XI/103/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego na okres powyżej trzech lat
  Wynik głosowania
 6. Uchwała nr XI/104/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego na okres powyżej trzech lat
  Wynik głosowania
 7. Uchwała nr XI/105/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/377/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 5 września 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienie osobom tego pozbawionym
  Wynik głosowania
 8. Uchwała nr XI/106/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/253/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
  Wynik głosowania
 9. Uchwała nr XI/107/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 roku
  Wynik głosowania
 10. Uchwała nr XI/108/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia podatku od nieruchomości na 2020 rok
  Wynik głosowania
 11. Uchwała nr XI/109/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Czchów w 2020 roku
  Wynik głosowania
 12. Uchwała nr XI/110/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  Wynik głosowania

Zapis transmisji internetowej na platformie YouTube - część I, część II