1. Uchwała nr XII/111/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2019 rok
  Wynik głosowania
 2. Uchwała nr XII/112/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów
  Wynik głosowania
 3. Uchwała Budżetowa Gminy Czchów na 2020 rok Nr XII/113/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2019 r.
  Wynik głosowania
 4. Uchwała nr XII/114/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów
  Wynik głosowania
 5. Uchwała nr XII/115/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok
  Wynik głosowania
 6. Uchwała nr XII/116/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejsca składania deklaracji przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Czchów
  Wynik głosowania
 7. Uchwała nr XII/117/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
  Wynik głosowania
 8. Uchwała nr XII/118/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wynik głosowania
 9. Uchwała nr XII/119/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czchów
  Wynik głosowania
 10. Uchwała nr XII/120/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  Wynik głosowania
 11. Uchwała nr XII/121/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2019/2020
  Wynik głosowania
 12. Uchwała nr XII/122/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr XX/203/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wynik głosowania
 13. Uchwała nr XII/123/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Czchów
  Wynik głosowania
 14. Uchwała nr XII/124/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej
  Wynik głosowania
 15. Uchwała nr XII/125/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Czchowie na 2020 rok
  Wynik głosowania
 16. Uchwała nr XII/126/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Czchowie na 2020 rok
  Wynik głosowania
 17. Uchwała nr XII/127/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego oraz przekazania petycji w zakresie zmian przepisów prawa dotyczących cen produktów żywnościowych sprzedawanych w szpitalach, prawa podatkowego, cywilnego, gospodarczego, mediów, postępowania cywilnego, zbiórek publicznych do Sejmu RP, Senatu RP, Prezydenta RP i Rady Ministrów
  Wynik głosowania

 

Zapis transmisji internetowej