Podjęte uchwały:

 1. Uchwała nr XX/171/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2020 rok
  Wynik głosowania
 2. Uchwała nr XX/172/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów
  Wynik głosowania
 3. Uchwała Budżetowa Gminy Czchów na 2021 rok Nr XX/173/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 grudnia 2020 r.
  Wynik głosowania
 4. Uchwała nr XX/174/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów
  Wynik głosowania
 5. Uchwała nr XX/175/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
  Wynik głosowania
 6. Uchwała nr XX/176/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu „LEPSZE JUTRO” o numerze projektu RPMP.09.01.01-12-0096/20 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja
  Wynik głosowania
 7. Uchwała nr XX/177/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/203/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wynik głosowania
 8. Uchwała nr XX/178/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Czchów
  Wynik głosowania
 9. Uchwała nr XX/179/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/288/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 4 października 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czchów na lata 2016-2020
  Wynik głosowania
 10. Uchwała nr XX/180/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości
  Wynik głosowania
 11. Uchwała nr XX/181/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Czchów
  Wynik głosowania
 12. Uchwała nr XX/182/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Czchowie na 2021 rok
  Wynik głosowania
 13. Uchwała nr XX/183/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Czchowie na 2021 rok
  Wynik głosowania
 14. Uchwała nr XX/184/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji, dotyczącej podjęcia przez Radę Miejską w Czchowie uchwały w sprawie równego traktowania mieszkańców Gminy Czchów bez względu na rasę, religię, kwestie medyczne i sanitarne oraz wezwania Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do uzyskania gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 pokrycia wszelkich kosztów wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych
  Wynik głosowania