Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40) - z w o ł u j ę SESJĘ Rady Miejskiej w Czchowie.

Sesja ta odbędzie się w dniu 18 maja 2023r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2023 rok;

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów;

c) zaciągnięcia kredytu długoterminowego;

d) zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czchów i Tworkowa oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tworkowa”

e) wyrażenia woli przystąpienia Gminy Czchów do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Wrota Karpat”;

f) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu mienia komunalnego Gminy Czchów w drodze komunalizacji nieruchomości mienia Skarbu Państwa;

g) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu mienia komunalnego Gminy Czchów w drodze darowizny nieruchomości mienia Skarbu Państwa;

h) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego przeznaczeniem na realizację zadania pn.”Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego”;

i) uzupełnienia składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie.

4. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla Gminy Czchów oraz rekomendacje do tych zasobów.

5. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czchów za 2022r.

6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022r.

7. Podsumowanie realizacji inwestycji drogowych za 2022 rok i perspektywy na 2023 rok

8. Interpelacje i zapytania.

9. Wolne wnioski i oświadczenia.

10. Komunikaty i informacje.

11. Zamknięcie obrad.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40) - z w o ł u j ę SESJĘ Rady Miejskiej w Czchowie.

Sesja ta odbędzie się w dniu 31 marca 2023r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2023 rok;

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów

c) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu
i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ”
w ramach Grupy Zakupowej na lata 2024-2025;

d) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu
i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E” w ramach Grupy Zakupowej na lata 2024-2025;

e) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do zasobu komunalnego Gminy Czchów,

f) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy oraz od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

g) częściowej zmiany Uchwały Nr XII/116/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia
30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejsca składania deklaracji przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Czchów;

h) częściowej zmiany „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czchów na lata 2018-2033”.

3. Roczne sprawozdanie z realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Gminie Czchów za rok 2022 oraz sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Czchów za rok 2022.

4. Interpelacje i zapytania.

5. Wolne wnioski i oświadczenia.

6. Komunikaty i informacje.

7. Zamknięcie obrad.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40) - z w o ł u j ę SESJĘ Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 24 lutego 2023r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2022 rok;

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów;

c) uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czchów na 2023 rok;

d) powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie;

e) zamiaru utworzenia Szkoły Muzycznej II stopnia w Domosławicach;

f) zamiaru utworzenia Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Domosławicach;

g) funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2024;

h) zmiany uchwały NR XX/176/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu „LEPSZE JUTRO”  o numerze projektu RPMP.09.01.01-12-0096/20 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja zmienionej uchwałą NR XXVIII/264/2022 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały NR XX/176/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu „LEPSZE JUTRO”  o numerze projektu RPMP.09.01.01-12-0096/20 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja;

i) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2027;

j) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup  posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

k) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielonego wsparcia w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

l) częściowej zmiany Uchwały Nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego gminnego Programu osłonowego Gminy Czchów w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach za 2022 rok.

5. Informacja o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w Gminie Czchów za 2022 rok.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Wolne wnioski i oświadczenia.

8. Komunikaty i informacje.

9. Zamknięcie obrad.

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z póź.zm.) - z w o ł u j ę SESJĘ Rady Miejskiej w Czchowie.
Sesja ta odbędzie się w dniu 28 grudnia 2022r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2022 rok;
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów,
c) Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2023 rok,
•  odczytanie projektu uchwały budżetowej,
•  odczytanie opinii Komisji Gospodarczej i Finansów Rady Miejskiej w Czchowie,
•  odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej,
•  głosowanie projektu uchwały budżetowej przedłożonej przez Burmistrza Czchowa.
d) przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów,
e) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
f) przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czchów na lata 2023 – 2027,
g) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czchów,
h) planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Czchowie na 2023 rok.
i) przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Czchowie na 2023 rok
4. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Czchowie za 2022r.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Wolne wnioski i oświadczenia.
7. Komunikaty i informacje.
8. Zamknięcie obrad.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z póź.zm.) - z w o ł u j ę SESJĘ Rady Miejskiej w Czchowie.
Sesja ta odbędzie się w dniu 14 grudnia 2022r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2022 rok;
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów;
c) określenia stawki za kilometr przebiegu pojazdu do obliczenia zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży oraz rodziców;
d) uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Wolne wnioski i oświadczenia.
6. Komunikaty i informacje.
7. Zamknięcie obrad.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z póź.zm.) - z w o ł u j ę SESJĘ Rady Miejskiej w Czchowie.
Sesja ta odbędzie się w dniu 28 października 2022r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2022 rok;
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów;
c) zmiany uchwały Nr XXXII/330/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 marca 2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez Gminny Klub Dziecięcy „Miś” w Czchowie,
d) zmian w regulaminie wynagradzania określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w Gminie Czchów,
e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 roku,
f) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok oraz zwolnień w tym zakresie,
g) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Czchów w 2023 roku,
4. Przedstawienie „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Czchów za poprzedni rok szkolny”.
5. Przedstawienie „Informacji na temat złożonych oświadczeń majątkowych za 2021 rok”.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Wolne wnioski i oświadczenia.
8. Komunikaty i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
mgr Alicja Mordarska

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z póź.zm,) - z w o ł u j ę SESJĘ Rady Miejskiej w Czchowie.
Sesja ta odbędzie się w dniu 23 września 2022r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2022 rok;
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czchów oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów za pierwsze półrocze 2022 roku.
5. Informacja o zmianach w stanie posiadanej przez Gminę Czchów infrastruktury technicznej oraz o stanie mienia komunalnego.
6. Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Czchów w pierwszym półroczu 2022r. i środków pozyskanych na 2022 r.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski i oświadczenia.
9. Komunikaty i informacje.
10. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady
(-) Alicja Mordarska

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2022 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2022 rok;
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów;
c) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czchów;
d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości na okres dwóch lat;
e) zmiany Uchwały Nr XXV/236/2021 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 października 2021 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022;
f) zasad udzielania zniżek z obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów przedszkoli i szkół każdego typu oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole lub przedszkolu oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych oraz nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czchów;
g) zapewnienia wspólnej obsługi finansowo-księgowej oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Czchów;
h) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czchów na rok szkolny 2022/2023;
i) przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie w Gminie Czchów;
4. Rozpatrzenie petycji w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy – podjęcie uchwały.
5. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2022r.
6. Informacja dotycząca wykonania budżetu w zakresie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie za I półrocze 2022r.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski i oświadczenia.
9. Komunikaty i informacje.
10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
(-) Alicja Mordarska

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm,) - zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zwołuje sesję Rady Miejskiej w Czchowie.

Sesja ta odbędzie się w dniu 27 maja 2022 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2022r.;
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów;
c) zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czchów;
d) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
e) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Czchów;
f) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Czchów oraz osób fizycznych;
g) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Czchów uczestniczącym w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.
4. Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Czchów za 2021 rok.
5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Gminy Czchów oraz rekomendacji do powyższych zasobów.
6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski i oświadczenia.
9. Komunikaty i informacje.
10. Zamknięcie obrad.

Czytaj więcej...

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, zm. Dz. U .z 2021, poz.1834) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 25 marca 2022 r. o godzinie 12.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

Transmisja na żywo i zapis sesji będzie dostępny na stronie https://posiedzenia.pl/czchow

Czytaj więcej...

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, zm. Dz. U .z 2021, poz.1834) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 29 grudnia 2021 r. o godzinie 9.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

Transmisja na żywo i zapis sesji będzie dostępny na stronie https://posiedzenia.pl/czchow

Czytaj więcej...

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, zm. Dz. U. z 2021, poz.1834) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 30 listopada 2021 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

Transmisja na żywo i zapis sesji będzie dostępny na stronie https://posiedzenia.pl/czchow

Czytaj więcej...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuje sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 27 października 2021 r. o godzinie 12.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

Transmisja na żywo i zapis sesji będzie dostępny na stronie https://posiedzenia.pl/czchow

Czytaj więcej...

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuje sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 8 września 2021 r. o godzinie 12.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

Czytaj więcej...

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zm. Dz.U z 2020r. poz. 1378) – zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie.

Sesja ta odbędzie się w dniu 28 czerwca 2021 r. o godzinie 12.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).