Herb Gminy Czchów

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zm. Dz.U z 2020r. poz. 1378) – zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie.

Sesja ta odbędzie się w dniu 28 czerwca 2021 r. o godzinie 12.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter). 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
 3. Raport o stanie Gminy Czchów za 2020 rok i głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Czchowa wotum zaufania:
  1. przedstawienie raportu – wystąpienie Burmistrza Czchowa,
  2. debata nad raportem,
  3. przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Czchowa.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czchów za 2020r. i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Czchowa za 2020 rok:
  1. wystąpienie Burmistrza Czchowa w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czchów za 2020r.,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy Czchów,
  3. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Czchowa za 2020 rok,
  4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Czchowa za 2020 rok,
  5. dyskusja,
  6. podjęcie uchwał w sprawie:
   • zatwierdzenia sprawozdań za 2020 rok,
   • absolutorium dla Burmistrza Czchowa za 2020 rok.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2021 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów,
  3. zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Złota”,
  4. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie,
  5. zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie za rok obrotowy 2020,
  6. wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Czchów w 2021 roku,
  7. przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie zadania zarządzania w ograniczonym zakresie odcinkiem drogi krajowej nr 75 na terenie Gminy Czchów,
  8. udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego,
  9. wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa,
  10. wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa,
  11. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czchów,
  12. wyrażenia zgody na nabycie ¼ udziału w nieruchomości na rzecz Gminy Czchów,
  13. wyrażenia zgody na najem na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Czchów.
 6. Informacja o wykonaniu planu finansowego dla rachunku wydzielonego Środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) za 2020 rok.
 7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok.
 8. Analiza Stanu Gospodarki Odpadami na terenie Gminy Czchów za 2020 rok.
 9. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Czchów.
 10. Interpelacje i zapytania.
 11. Wolne wnioski i oświadczenia.
 12. Komunikaty i informacje.
 13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
(-) Alicja Mordarska