Herb Gminy Czchów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuje sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 27 października 2021 r. o godzinie 12.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

Transmisja na żywo i zapis sesji będzie dostępny na stronie https://posiedzenia.pl/czchow

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2021 rok;

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów;

c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok oraz zwolnień w tym zakresie;

d) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Czchów w 2022 roku;

e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 roku,

f) zmiany uchwały Nr XXVII/258/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Czchów;

g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czchów;

h) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego;

i) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;

j) uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Czchów  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

4.  Rozpatrzenie wniosków przedstawionych przez Kapitułę Przyznawania Tytułów Honorowych „Zasłużony dla Gminy Czchów” – podjęcie uchwał .

5.  Ocena przebiegu wykonania budżetu Gminy Czchów oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów za pierwsze półrocze 2021r.

6. Przedstawienie „Raportu o stanie oświaty”.

7. Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych.

8. Interpelacje i zapytania.

9. Wolne wnioski i oświadczenia.

10. Komunikaty i informacje.

11. Zamknięcie obrad.