Herb Gminy Czchów

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, zm. Dz. U. z 2021, poz.1834) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 30 listopada 2021 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

Transmisja na żywo i zapis sesji będzie dostępny na stronie https://posiedzenia.pl/czchow

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2021 rok;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów;
  3. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Czchowa;
  4. ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Czchowie;
  5. uchwalenia projektu zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Wolne wnioski i oświadczenia.
 6. Komunikaty i informacje.
 7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
(-) Alicja Mordarska