Herb Gminy Czchów

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, zm. Dz. U .z 2021, poz.1834) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 25 marca 2022 r. o godzinie 12.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

Transmisja na żywo i zapis sesji będzie dostępny na stronie https://posiedzenia.pl/czchow

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2022r.;

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów;

c) funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2023;

d) uchwalenia zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków;

e) zmiany uchwały NR XX/176/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu „LEPSZE JUTRO” o numerze projektu RPMP.09.01.01-12-0096/20 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja.;

f) zmiany Uchwały Nr XXX/299/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie;

g) uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czchów na 2022 rok;

h) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego;

i) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Czchów oraz osób fizycznych;

j) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Czchów do Klastra Energii o nazwie ”Energia Południa”;

k) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach za 2021r.

5. Informacja o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w gminie Czchów.

6. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie za 2021 r.

7. Roczne sprawozdanie z realizacji Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Gminie Czchów za rok 2021 oraz sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodzin w Gminie Czchów za rok 2021.

8. Interpelacje i zapytania.

9. Wolne wnioski i oświadczenia.

10. Komunikaty i informacje.

11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Alicja Mordarska