Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm,) - zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
3. Raport o stanie Gminy Czchów za 2021 rok i głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Czchowa wotum zaufania:
a) przedstawienie raportu – wystąpienie Burmistrza Czchowa,
b) debata nad raportem,
c) przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Czchowa.
4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czchów za 2021 r. i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Czchowa za 2021 rok:
● wystąpienie Burmistrza Czchowa w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czchów za 2021r.,
● przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy Czchów,
● przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Czchowa za 2021 rok,
● przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Czchowa za 2021 rok,
● dyskusja
● podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdań za 2021 rok,
b) absolutorium dla Burmistrza Czchowa za 2021 rok.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2022 rok;
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów;
c) zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
d) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego”;
e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czchów;
f) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do zasobów mienia komunalnego Gminy Czchów;
g) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie
h) zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie za rok obrotowy 2021,
i) wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
6. Rozpatrzenie skargi – (podjęcie uchwały).
7. Interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski i oświadczenia.
9. Komunikaty i informacje.
10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
(-) Alicja Mordarska