Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2022 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2022 rok;
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów;
c) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czchów;
d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości na okres dwóch lat;
e) zmiany Uchwały Nr XXV/236/2021 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 października 2021 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022;
f) zasad udzielania zniżek z obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów przedszkoli i szkół każdego typu oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole lub przedszkolu oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych oraz nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czchów;
g) zapewnienia wspólnej obsługi finansowo-księgowej oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Czchów;
h) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czchów na rok szkolny 2022/2023;
i) przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie w Gminie Czchów;
4. Rozpatrzenie petycji w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy – podjęcie uchwały.
5. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2022r.
6. Informacja dotycząca wykonania budżetu w zakresie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie za I półrocze 2022r.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski i oświadczenia.
9. Komunikaty i informacje.
10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
(-) Alicja Mordarska