Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z póź.zm,) - z w o ł u j ę SESJĘ Rady Miejskiej w Czchowie.
Sesja ta odbędzie się w dniu 23 września 2022r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2022 rok;
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czchów oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów za pierwsze półrocze 2022 roku.
5. Informacja o zmianach w stanie posiadanej przez Gminę Czchów infrastruktury technicznej oraz o stanie mienia komunalnego.
6. Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Czchów w pierwszym półroczu 2022r. i środków pozyskanych na 2022 r.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski i oświadczenia.
9. Komunikaty i informacje.
10. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady
(-) Alicja Mordarska