Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z póź.zm.) - z w o ł u j ę SESJĘ Rady Miejskiej w Czchowie.
Sesja ta odbędzie się w dniu 28 grudnia 2022r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2022 rok;
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów,
c) Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2023 rok,
•  odczytanie projektu uchwały budżetowej,
•  odczytanie opinii Komisji Gospodarczej i Finansów Rady Miejskiej w Czchowie,
•  odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej,
•  głosowanie projektu uchwały budżetowej przedłożonej przez Burmistrza Czchowa.
d) przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów,
e) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
f) przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czchów na lata 2023 – 2027,
g) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czchów,
h) planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Czchowie na 2023 rok.
i) przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Czchowie na 2023 rok
4. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Czchowie za 2022r.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Wolne wnioski i oświadczenia.
7. Komunikaty i informacje.
8. Zamknięcie obrad.