Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40) - z w o ł u j ę SESJĘ Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 24 lutego 2023r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2022 rok;

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów;

c) uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czchów na 2023 rok;

d) powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie;

e) zamiaru utworzenia Szkoły Muzycznej II stopnia w Domosławicach;

f) zamiaru utworzenia Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Domosławicach;

g) funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2024;

h) zmiany uchwały NR XX/176/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu „LEPSZE JUTRO”  o numerze projektu RPMP.09.01.01-12-0096/20 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja zmienionej uchwałą NR XXVIII/264/2022 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały NR XX/176/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu „LEPSZE JUTRO”  o numerze projektu RPMP.09.01.01-12-0096/20 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja;

i) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2027;

j) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup  posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

k) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielonego wsparcia w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

l) częściowej zmiany Uchwały Nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego gminnego Programu osłonowego Gminy Czchów w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach za 2022 rok.

5. Informacja o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w Gminie Czchów za 2022 rok.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Wolne wnioski i oświadczenia.

8. Komunikaty i informacje.

9. Zamknięcie obrad.