Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40) - z w o ł u j ę SESJĘ Rady Miejskiej w Czchowie.

Sesja ta odbędzie się w dniu 31 marca 2023r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2023 rok;

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów

c) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu
i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ”
w ramach Grupy Zakupowej na lata 2024-2025;

d) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu
i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E” w ramach Grupy Zakupowej na lata 2024-2025;

e) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do zasobu komunalnego Gminy Czchów,

f) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy oraz od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

g) częściowej zmiany Uchwały Nr XII/116/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia
30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejsca składania deklaracji przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Czchów;

h) częściowej zmiany „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czchów na lata 2018-2033”.

3. Roczne sprawozdanie z realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Gminie Czchów za rok 2022 oraz sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Czchów za rok 2022.

4. Interpelacje i zapytania.

5. Wolne wnioski i oświadczenia.

6. Komunikaty i informacje.

7. Zamknięcie obrad.