Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40) - z w o ł u j ę SESJĘ Rady Miejskiej w Czchowie.

Sesja ta odbędzie się w dniu 18 maja 2023r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2023 rok;

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów;

c) zaciągnięcia kredytu długoterminowego;

d) zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czchów i Tworkowa oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tworkowa”

e) wyrażenia woli przystąpienia Gminy Czchów do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Wrota Karpat”;

f) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu mienia komunalnego Gminy Czchów w drodze komunalizacji nieruchomości mienia Skarbu Państwa;

g) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu mienia komunalnego Gminy Czchów w drodze darowizny nieruchomości mienia Skarbu Państwa;

h) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego przeznaczeniem na realizację zadania pn.”Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego”;

i) uzupełnienia składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie.

4. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla Gminy Czchów oraz rekomendacje do tych zasobów.

5. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czchów za 2022r.

6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022r.

7. Podsumowanie realizacji inwestycji drogowych za 2022 rok i perspektywy na 2023 rok

8. Interpelacje i zapytania.

9. Wolne wnioski i oświadczenia.

10. Komunikaty i informacje.

11. Zamknięcie obrad.