Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40, zm. Dz.U. z 2023 poz.572) - z w o ł u j ę SESJĘ Rady Miejskiej w Czchowie.
Sesja ta odbędzie się w dniu 29 września 2023r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2023 rok;
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów;
c) zmiany Uchwały Nr XXIV/252/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 12 maja 2017r.;
d) zmiany Uchwały Nr XXXIII/339/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 18 maja 2018r.;
e) zmiany Uchwały Nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 12 kwietnia 2019r.;
f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony 5 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Czchów;
g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czchów,
h) zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie;
i) regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję obejmującą lata 2024-2027;
j) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Czchów do Projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) Inwestycja B2.2.2 pn. „Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne. Działanie A1.Rozwój istniejących Klastrów Energii. Poddziałanie A1b: rozwój istniejących klastrów energii (klastry z koncepcją rozwoju)”.
k) zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Brzesko o uznanie za ochronne lasów położonych w granicach administracyjnych gminy Czchów.
4. Informacja o realizacji uchwał za I półrocze 2023r.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Wolne wnioski i oświadczenia.
7. Komunikaty i informacje.
8. Zamknięcie obrad.