Lokalizacja: ul. Kazimierza Wielkiego 3 (dz. nr 494/1), 32-860 Czchów (teren byłej bazy ZUK).

Podmiot obsługujący: F.U.H. DIMARCO, 32-861 Iwkowa 482, tel. 14 68 44 059.

Godziny otwarcia: Poniedziałek 8.00 - 15.00 , Czwartek 8.00 - 15.00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

Szanowni Mieszkańcy,

Referat Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Czchowie uprzejmie informuje o terminach zbiórki odpadów komunalnych (wg załączonego harmonogramu).

Zbiórka odpadów komunalnych obsługiwana jest przez Firmę Usługowo-Handlową DIMARCO, 32-861 Iwkowa 482, tel. 14 68 44 059.

Szanowni Mieszkańcy,

Referat Usług Komunalnych uprzejmie informuje o terminach zbiórki odpadów komunalnych (wg załączonego harmonogramu).

Zbiórka odpadów komunalnych obsługiwana jest przez Firmę Usługowo-Handlową DIMARCO, 32-861 Iwkowa 482, tel. 14 68 44 059.

Czytaj więcej...

Szanowni Mieszkańcy,

Referat Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Czchowie przypomina o terminach zbiórki tzw. odpadów „wielkogabarytowych” (wg załączonego harmonogramu). Zbiórka odpadów komunalnych obsługiwana jest przez Firmę Usługowo-Handlową DIMARCO, 32-861 Iwkowa 482, tel. 14 68 44 059.   

I. Podmioty odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czchów w 2020 r.

  • Firma Usługowo-Handlowa, DIMARCO,32-861 Iwkowa 482
  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe M. Olejarczyk, Wola Jachowa 94a, 26-008 Górno

Burmistrz Czchowa przypomina o konieczności zgłaszania zmian deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, m.in.: w związku z licznymi powrotami osób uczących się i mieszkających do tej pory poza obrębem gminy (np.: na stancjach, itp.).

Zgodnie z art. 6m ust. 2  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 888), w przypadku zmiany danych (np. liczby osób zamieszkujących daną posesję) będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Widzisz wysypisko śmieci w pobliskim lesie, a może nagły wzrost ilości transportów ciężarowych jakie zaczęły przyjeżdżać na teren nieruchomości położonych z dala od gęstej zabudowy mieszkalnej, w okolicy lasów, miejsc rzadko uczęszczanych inieużytkowanych terenów przemysłowych oraz pojawienie się na ich ternie różnego rodzaju beczek i pojemników zgłoś to Inspekcji Ochrony Środowiska.

W ostatnich latach nasila się zjawisko porzucania odpadów przez nieuczciwe podmioty gospodarujące odpadami. Odpady nielegalnie deponowane są na terenach leśnych, wyrobiskach poeksploatacyjnych, opuszczonych terenach przemysłowych. Duży problem stanowi również porzucanie odpadów przez nieuczciwe podmioty w pomieszczeniach i na posesjach osób prywatnych.

Podstawa prawna: http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2021/1153/

Uchwała Nr XXI/190/2021 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr XII/116/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejsca składania deklaracji przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Czchów.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obowiązujące od 01 kwietnia 2021 r.)*

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

Wysokość stawki dla osób kompostujących bioodpady (odpady zbierane w sposób selektywny)

22,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość

Wysokość stawki dla osób którzy nie kompostują bioodpadów (odpady zbierane w sposób selektywny)

26,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość

Stawka podwyższona w przypadku niewywiązywania się właściciela nieruchomości z obowiązku segregacji odpadów (trzykrotność stawki podstawowej)

78,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość

NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Wysokość rocznej ryczałtowej stawki

(odpady zbierane w sposób selektywny)

150,00 zł w przypadku nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Stawka podwyższona w przypadku niewywiązywania się właściciela nieruchomości z obowiązku segregacji odpadów (trzykrotność stawki podstawowej)

450,00 zł za rok

* zgodnie z uchwałą nr XXI/189/2021 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Czchów (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 24 lutego 2021 r., poz.1152)

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.) Burmistrz Czchowa zawiadamia, że uchwałą nr XXI/189/2021 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Czchów (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 24 lutego 2021 r., poz.1152) dokonano zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym od dnia 1 kwietnia 2021r. należna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób kompostujących bioodpady (odpady zbierane w sposób selektywny) wynosi 22,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.