Czytaj więcej...

5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Jest to jedno z najstarszych świąt ekologicznych (zostało ustanowione w roku 1972 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ), które ma na celu uświadomić nam główne problemy ekologiczne naszych czasów oraz zachęcić do poszukiwania na nie rozwiązań.

Z tej okazji w całym kraju podejmowane są różnorodne inicjatywy, które mają zwrócić uwagę na wysoki stopień degradacji środowiska oraz uzmysławiać ludziom na całym świecie, że obowiązkiem każdego z nas jest ochrona środowiska naturalnego.

Urząd Miejski w Czchowie informuje, że dotychczasowy punkt odbioru odpadów komunalnych zlokalizowany na ul. Pęcherska Góra, dz. nr 1336/152, m. Czchów – ulega likwidacji.

Jednocześnie, w celu zapewnienia należytego porządku na posesjach wykorzystywanych na cele rekreacyjne, w okresie od kwietnia do września zwiększono częstotliwość odbioru odpadów komunalnych  z terenów zabudowy rekreacyjnej – ul. Pęcherska Góra, m. Czchów (do min. 4 razy w miesiącu).

Referat Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Czchowie uprzejmie informuje o terminach zbiórki odpadów komunalnych – II półrocze 2024 r. (wg załączonych harmonogramów).

Zbiórka odpadów komunalnych obsługiwana jest przez: FBSerwis Karpatia sp. z o.o., ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów, tel. 14 621 45 85, 14 627 59 73, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.fbserwis.pl

UWAGA: Wystawienie odpadów po godzinie 7.00 (w dniu odbioru) może skutkować ich nieodebraniem.

Referat Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Czchowie uprzejmie informuje o terminach zbiórki odpadów komunalnych kwiecień-czerwiec 2024 r. zabudowa rekreacyjna (ul. Pęcherska Góra, 32-860 Czchów) - wg załączonego harmonogramu.

Do pobrania (plik pdf): harmonogram zbiórki odpadów

Szanowni Mieszkańcy Czchowa,

z powodu bardzo trudnych warunków atmosferycznych w niektórych rejonach nie zostały odebrane odpady komunalne (śmieci).

Firma odbierająca odpady będzie w dniu 20 stycznia (sobota) od godz. 07:20 zbierać zaległe, pozostawione odpady od Państwa.

Za wszelkie utrudnienia nie będące naszym zawinieniem przepraszamy. Dołożymy wszelkiej staranności, aby jak najszybciej zakończyć odbiór odpadów w naszej miejscowości.

Na podstawie art. 6 ust. 5a i ust.5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2023.1469 z późn. zm.) Burmistrz Czchowa zatwierdza plan kontroli w roku 2024 obejmujący:

  1. Posiadanie przez właścicieli lub zarządce nieruchomości umów na pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.
  2. Sprawdzanie umów i dowodów uiszczania opłat za okres ostatnich 12 miesięcy za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.
  3. Dokonywania zgłoszenia do Referatu Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Czchowie, faktu użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków.

Urząd Miejski w Czchowie przypomina o obowiązku zgłaszania eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywanych na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód, po zakończeniu ich budowy.

Każdy, kto zdecydował się na montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, musi dopełnić formalności prawno-urzędowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przydomowa oczyszczalnia ścieków wymaga zgłoszenia właściwym, odrębnym organom, zarówno w zakresie jej budowy, jak i eksploatacji.

Referat Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Czchowie uprzejmie informuje o terminach zbiórki odpadów komunalnych – I półrocze 2024 r. (wg załączonych harmonogramów).

Zbiórka odpadów komunalnych obsługiwana jest przez FBSerwis Karpatia sp. z o.o., ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów, tel. 14 621 45 85, 14 627 59 73, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.fbserwis.pl

Szanowni mieszkańcy,

Jesienią tego roku został ogłoszony przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu gminy Czchów, do którego przystąpiły dwie firmy.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.

Szanowni Mieszkańcy,

zapraszamy do udziału w badaniu dotyczącym kompostowania bioodpadów. Badanie ma na celu oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi u źródła w poszczególnych gminach.

Czytaj więcej...

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy Dz. U. z 2022, poz. 2519) nałożyła od 1 stycznia 2023 roku na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ponadto Gmina ma obowiązek przeprowadzić kontrolę, nie rzadziej niż co 2 lata, w każdym gospodarstwie, które nie jest podłączone do kanalizacji sanitarnej, pod rygorem kary administracyjnej od 10 000 do 50 000 zł. Wszystkie gospodarstwa na terenie Gminy Czchów posiadające zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków winny być skontrolowane do dnia 7 sierpnia 2024 r.

I. Podmioty odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czchów w 2022 r.:

  • Firma Usługowo-Handlowa DIMARCO, 32-861 Iwkowa 482
  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe M. Olejarczyk,Wola Jachowa 94a, 26-008 Górno

Zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Burmistrz Czchowa, działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.) zawiadamia, że zgodnie z uchwałą nr XXXVII/342/2023 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy oraz od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 6 kwietnia 2023 r., poz. 2639)1 zostały uchwalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe oraz został zmieniony przedmiot ustalenia w/w opłaty.

Burmistrz Czchowa przypomina, że zgodnie z ustawą  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022, poz. 2519 z późn. zm.) art. 6 ust. 1 pkt 2 każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Czchów.

Wykaz podmiotów dostępny jest na stronie internetowej Gminy Czchów  (https://bip.malopolska.pl/czchow,a,1869708,rejestr-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomo.html).

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy Dz. U. z 2022, poz. 2519) nałożyła od 1 stycznia 2023 roku na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ponadto Gmina ma obowiązek przeprowadzić kontrolę nie rzadziej niż co 2 lata w każdym gospodarstwie, które nie jest podłączone do kanalizacji sanitarnej, pod rygorem kary administracyjnej od 10 000 do 50 000 zł. Wszystkie gospodarstwa na terenie Gminy Czchów posiadające zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków winny być skontrolowane do dnia 7 sierpnia 2024r.

Na podstawie art. 6 ust. 5a i ust.5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz 2519 z późn. zm.) Burmistrz Czchowa zatwierdza plan kontroli w roku 2023 obejmujący: