Szanowni Mieszkańcy,

zapraszamy do udziału w badaniu dotyczącym kompostowania bioodpadów. Badanie ma na celu oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi u źródła w poszczególnych gminach.

Minister właściwy ds. Klimatu i Środowiska powierzył Instytutowi Ochrony Środowiska-Państwowemu Instytutowi Badawczemu (IOŚ-PIB) realizację przedsięwzięcia „Bioodpady komunalne posegregowane i poddawane recyklingowi u źródła w Polsce” polegającego na wyznaczeniu wskaźników kompostowania przydomowego umożliwiających oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi u źródła w poszczególnych gminach.

Podstawową przesłanką uzasadniającą realizację przedsięwzięcia z bezpośrednim udziałem gmin jest możliwość zaliczenia wszystkich wytwarzanych bioodpadów komunalnych poddawanych recyklingowi w gospodarstwach domowych "u źródła" do odpadów komunalnych poddanych ponownemu użyciu i recyklingowi w każdej gminie w Polsce. Wpłynie to na zwiększenie poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu wszystkich wytwarzanych odpadów komunalnych w danej gminie oraz co należy jednoznacznie podkreślić, pozwoli gminom na uniknięcie/ograniczenie ewentualnych konsekwencji finansowych z tytułu nieosiągania ww. poziomu. Efektem współpracy będą ww. wskaźniki, które zostaną zaakceptowane przez odpowiednie organy weryfikujące/kontrolujące poziomy recyklingu uzyskane w gminie.

Zwracamy się zatem z prośbą do właścicieli nieruchomości zamieszkałych (zabudowy jednorodzinnej), którzy zagospodarowują odpady ulegające biodegradacji poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach, o zgłaszanie chęci udziału w badaniach (3-4 gospodarstwa domowe, które pomogłyby określić ilość wytwarzanych bioodpadów komunalnych poddawanych recyklingowi „u źródła”).

W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz złożenia deklaracji chęci udziału w badaniach prosimy o kontakt pod nr tel.: 14 66 21 731 i 14 66 21 722

Termin zgłaszania chęci udziału w badaniach – do 06.12.2023 r. (środa)

Planowany czas trwania badań –  okres roku (styczeń-grudzień 2024).

Dane które będą pozyskiwane od gospodarstw domowych biorących udział w badaniu -  ilości i rodzaje bioodpadów komunalnych poddawanych recyklingowi "u źródła" (przekazywane do przydomowego kompostownika) określane objętościowo (np. ilość worków, pojemników, czy naczyń o znanej pojemności).

IOŚ-PIB zapewni niezbędne instrukcje, formularze/dzienniczki, ankiety. Po stronie IOŚ-PIB będzie również przygotowanie metodyki pomiarów i statystyczne opracowanie danych, co pozwoli na rzetelne i wiarygodne opracowanie wyników w  gminie.  IOŚ-PIB przeprowadzi samodzielnie badania określające gęstość wytwarzanych bioodpadów przekazywanych do recyklingu u „źródła”.

IOŚ-PIB informuje o możliwości bezpośredniej weryfikacji danych w miejscu wytwarzania bioodpadów przekazywanych do przydomowego kompostownika.

Serdecznie zapraszamy do udziału.