Szanowni Państwo,

informujemy, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), że przetwarzamy Państwa dane osobowe.

 1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Czchowa, Rynek 12, 32-860 Czchów, tel. 146 621 710, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W przypadkach określonych przepisami prawa administratorami Państwa danych mogą być także inne podmioty, jak np. Minister Cyfryzacji, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Czchowie jest P. Rafał Kopytko, tel. 146 621 735, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:
  1. wypełnienia obowiązków, jakie nakładają na nas przepisy prawa,
  2. zawierania i realizacji umów z Państwem, np. o dostarczanie wody i odbiór nieczystości ciekłych,
  3. wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
  4. w innych celach, jeżeli wyrazili Państwo dobrowolną i świadomą zgodę na takie przetwarzanie. W każdym momencie mogą Państwo taką zgodę wycofać, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które podjęto przed wycofaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Zakres danych osobowych, jakie przetwarzamy, zależy od konkretnego celu, w jakim dane zostały od Państwa zebrane, np. od rodzaju postępowania, realizowanej umowy.
 5. Podanie danych osobowych jest niezbędne, gdy jest wymogiem ustawowym. Podanie danych osobowych jest także niezbędne do zawarcia umowy, np. o dostarczanie wody.
 6. Państwa dane osobowe możemy także pozyskiwać/przekazywać od/do innych administratorów, jednak wyłącznie na podstawie przepisów prawa. Takimi administratorami są np. inne urzędy i organy publiczne, sądy, policja, prokuratura. Nie będziemy przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub do organizacji międzynarodowej.
 7. Państwa dane będą przechowywane przez okresy wskazane w przepisach prawa, w szczególności w instrukcji kancelaryjnej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Dz. U. Nr 14, poz. 67).
 8. Zgodnie z RODO mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jednak część tych praw może być ograniczona przez przepisy prawa.
 9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.