Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Czchowa, Rynek 12, 32-860 Czchów, tel. 146 621 710, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 146 621 711, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:
  1. naliczania wysokości podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych;
  2. naliczania wysokości podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych;
  3. wydawania decyzji w sprawie podatków i opłat;
  4. wydawania decyzji w sprawie ulg podatkowych;
  5. poboru i zwrotu podatków i opłat;
  6. windykacji niezapłaconych podatków i opłat;
  7. wydawania zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego oraz o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.
 4. Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) na podstawie obowiązujących przepisów (m.in. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym, Ordynacja podatkowa).
 5. Podanie danych kontaktowych (telefon, e-mail) jest dobrowolne, przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO). W każdej chwili możecie Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych dobrowolnych, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które podjęto przed wycofaniem zgody.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, a następnie przez okres wskazany w przepisach archiwalnych, w szczególności w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo, zgodnie z RODO, żądać od Administratora realizacji następujących praw:
  1. prawa dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawa do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawa do usunięcia danych osobowych.
 10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem możliwości realizacji celów, o których mowa w ustępie 3. Niepodanie dobrowolnych danych kontaktowych skutkować będzie ograniczeniem form komunikacji.
 12. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie podpisanej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.