Stawki   podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Czchów od roku 2013 nie uległy zmianie i utrzymywane są  na stałym poziomie.  Wydaje się to zrozumiałe – podwyższanie stawek podatkowych nie przysparza popularności, obciążanie podmiotów gospodarczych jest sprzeczne z prowadzoną przez większość gmin (z mniejszą lub większą intensywnością) polityką wspierania przedsiębiorczości. Argumentów by podatki utrzymywać na możliwie niskim poziomie jest zawsze wiele. Polityka dochodowa gminy musi  być kompromisem między dążeniem do stosunkowo niskich stawek dochodów własnych a koniecznością zapewnienia środków na  bieżącą działalność i przedsięwzięcia rozwojowe. Ustalenie stawek podatkowych powinno być zawsze poprzedzone dokładną analizą sytuacji finansowej gminy. Jeśli sytuacja finansowa gminy jest dobra, stawki podatkowe  mogą być utrzymywane przez dłuższy czas na stałym poziomie. Taka „polityka podatkowa” jest prowadzona od lat na terenie Gminy Czchów.

      Stawki podatkowe, które będą obowiązywać  na terenie Gminy Czchów w roku  2017 zostały ustalone Uchwałą Nr XIX/189/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 października 2016 roku w sprawie podatku od nieruchomości na 2017 rok, Uchwałą Nr XIX/190/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 października 2016 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Czchów w 2017 roku, Uchwałą Nr XIX/191/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w  2017 roku.

     Jeżeli chodzi o stawkę podatku rolnego to obniżono  średnią cenę skupu żyta  za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 na kwotę 40,00 złotych za 1 dt w stosunku do średniej ceny skupu żyta w kwocie  52,44 za 1 dt ustalonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 roku. Obniżona do kwoty 40,00 złotych za 1dt średnia cena skupu żyta stanowi podstawę obliczania podatku rolnego na 2017 rok na terenie Gminy Czchów.Właściciele gospodarstw rolnych zapłacą podatek rolny w wysokości 2,5 q za 1 ha przeliczeniowy (100,00 zł), natomiast właściciele gruntów rolnych do 1 ha – niestanowiących gospodarstwa rolnego, zapłacą podatek rolny w wysokości 5q za 1ha użytków rolnych (200,00 zł).

     Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny -  należny od osób fizycznych - będzie  płatny w czterech proporcjonalnych ratach w terminie do 15.03.2017, 15.05.2017, 15.09.2017, 15.11.2017. Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego, na rachunek bankowy lub u sołtysa wsi (w terminach poboru podatku).

Marek Zabrzański