Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Organizacja stażu zawodowego dla uczestników projektu pn. „Jesteśmy najlepsi”

Opublikowano: wtorek, 29, lipiec 2014

     Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie zaprasza Przedsiębiorców oraz Instytucje Publiczne z terenu gminy Czchów do składania wniosków o organizację stażu zawodowego dla uczestników projektu pn „Jesteśmy najlepsi”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa. Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1, POKL.
Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie przewiduje się organizację stażu na terenie gminy Czchów dla 3 osób w okresie od 01.09.2014 do 30.11.2014 r.

Aby ubiegać się o organizację stażu należy dostarczyć do MOPSiŚR następujące dokumenty:

  • Wniosek o organizację stażu;
  • Program stażu;
  • Kserokopie dokumentów potwierdzających formę prawną funkcjonowania Organizatora (w przypadku Organizatora działającego w formie spółki cywilnej należy dołączyć umowę spółki);
  • Kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, NIP;
  • Kserokopię pełnomocnictwa do reprezentowania pracodawcy. Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeśli osoba podpisująca wniosek i umowę jest upoważniona z imienia i nazwiska do reprezentowania Organizatora w stosownym dokumencie rejestracyjnym;
  • Oświadczenie organizatora.

W przypadku przedkładania kserokopii dokumentów wymagane jest potwierdzenie ich za zgodność z oryginałem.
Pracodawcy zainteresowani organizacją stażu zawodowego proszeni są o wypełnienie wymaganych dokumentów i dostarczenie ich drogą pocztową lub osobiście do Biura Projektu tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych, ul. Szkolna 1, 32-860 Czchów, pokój nr 1 do 12 sierpnia 2014 r.
Szczegółowych informacji udziela pani Magdalena Zając, pod nr tel. 14-66-36-565 wew. 26

Dokumenty dotyczące stażu do pobrania

Odsłony: 1089