Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Informacje dla osób chętnych do pracy w obwodowych komisjach wyborczych

Opublikowano: wtorek, 09, czerwiec 2020

PKW     Aby zgłosić chęć udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Istnieje także możliwość samodzielnego zgłaszania się bezpośrednio w urzędzie, jednak te kandydatury będą brane pod uwagę w przypadku uzupełniania składów komisji przez Komisarza Wyborczego.

    Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego znajduje się na stronach Państwowej Komisji Wyborczej.

     Zasady udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych określiła Państwowa Komisja Wyborcza w uchwale nr 161/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

     W § 4 ust. 1 do 3 ww. uchwały wskazano, kto może być kandydatem do składu komisji obwodowej, natomiast w ust. 3 komu takie uprawnienie nie przysługuje.

„§ 4. 1. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

  1. jest obywatelem polskim;
  2. najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
  3. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
  4. nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
  5. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

2. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.”.

    Osoby chętne do pracy w obwodowych komisjach wyborczych na terenie gminy Czchów muszą być mieszkańcami województwa małopolskiego, wpisanymi do stałego rejestru wyborców jednej z gmin województwa małopolskiego.

     W zbliżających się wyborach nabór jest prowadzony do ośmiu komisji wyborczych na terenie gminy, jednak można być powołanym tylko do jednej, wybranej komisji wyborczej: OKW nr 1 w Czchowie, OKW nr 2 w Wytrzyszczce, OKW nr 3 w Jurkowie, OKW nr 4 w Złotej, OKW nr 5 w Tymowej, OKW nr 6 w Tworkowej, OKW nr 7 w Domosławicach lub OKW nr 8 w Piaskach-Drużkowie.

     Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje pełnomocnikom komitetów wyborczych, wymienionym w § 5 ww. uchwały.

    Zgłoszeń do komisji, pełnomocnicy komitetów wyborczych dokonują na drukach określonych w uchwale z dnia 8 czerwca 2020 r.

    Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa 12 czerwca 2020 r. godz. 15.30.

    Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Urzędnik wyborczy za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Czchowie, Rynek 12, Biuro Obsługi Klienta na parterze. Dodatkowe informacje - tel. 146 621 711 (p. Rafał Kopytko).

    Zgłoszenie kandydata do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody osoby, której ma dotyczyć.

    W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, przeprowadza się publiczne losowania. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od ustawowego składu liczbowego komisji, uzupełnienia się jej skład. Tryb postępowania w takich przypadkach określa § 14 ww. uchwały.

    W przypadku zgłoszenia zbyt małej liczby osób przez komitety wyborcze, zastosowanie mają przepisy § 16 ww. uchwały. Uzupełnienia składu komisji dokonuje Komisarz Wyborczy w Tarnowie II.

    Zgodnie z § 8 uchwały „Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego. Zgłoszenia wyborców przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy. [...]”.

   Obwodowe komisje wyborcze w wyborach parlamentarnych powołuje Komisarz Wyborczy w Tarnowie do dnia 15 czerwca 2020 r.

   Diety z tytułu członkostwa w obwodowej komisji wyborczej wynoszą:

  • Przewodniczący komisji – 500 zł,
  • Zastępca Przewodniczącego – 400 zł,
  • Członek komisji – 350 zł.

    Wysokość diet określa UCHWAŁA Nr 6/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy.

   Ponadto należy zauważyć, że:

  • samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji, ponieważ, tak jak wskazano wyżej, w przypadku zgłoszenia do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo przewidywana, konieczne będzie przeprowadzenie losowania ich składu,
  • przepisy Kodeksu wyborczego nie wiążą w żaden sposób kwestii zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej z zebraniem przez tę osobę podpisów popierających określoną listę kandydatów.
Odsłony: 545