Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

INFORMACJE

Opublikowano: czwartek, 27, wrzesień 2018

I. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Czchów w 2017/2018 r:

Firma Usługowo-Handlowa
DIMARCO
32-861 Iwkowa 482
tel. 14 68 44 059

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Czchów:   http://www.czchow.itl.pl/bip/index.php?page=position2.php&id=1243&grp=42

II. Miejsca zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Czchów w 2017 r.:

Zmieszane odpady komunalne (o kodzie 20 03 01):

 • MBP FBSerwis, ul. Komunalna 20a , 33-100 Tarnów;
 • MBP MPGK Tarnów , ul. Komunalna 29, 33-100 Tarnów;
 • MBP Remondis, ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków.

Odpady ulegające biodegradacji (o kodzie 200201):

 • Kompostownia PUK Tarnów, ul Komunalna 31, 33-101 Tarnów;
 • Kompostowania Kompostech, ul. Wiklinowa 4A, 33-300 Nowy Sącz;

Pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania:

 • Składowisko odpadów NOVA, ul. Tarnowska 120, 33-100 Nowy Sącz

III. Osiągnięte przez Gminę Czchów poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za 2017 r.:

■  osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji   przekazywanych do składowania wyniósł 0,69 % .

Wymagany poziom został osiągnięty.

■   osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 32,69 %.

Wymagany poziom został osiągnięty.

■   osiągnięty  poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 100 %.

Wymagany poziom został osiągnięty.

IV. Podmioty uprawnione do zbierania zużytego sprzętu elektrycznegoi elektronicznego  na terenie Gminy Czchów rok 2017/2018

Lp.

Nr rejestrowy

(RDR)

Nazwa firmy/adres
1 1/2012

FBSerwis Karpatia sp. z.o.o.

ul. Odległa 8,  33-100 Tarnów

2 2/2012

Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi SURPAP S.C.

ul. Wyspiańskiego 3, 33-300Nowy Sącz

3 3/2012

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „E-KOM-BUD” S.C. R. Pachuta – R. Skowronek

ul. Partyzantów 21, 32-700 Bochnia

4 4/2012

Firma Usługowo – Handlowa „Dimarco”

32-861 Iwkowa 482

5 5/2012

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Wykreślono dn. 04.08.2017 r.

6 6/2012

Brzeskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 1, 32-800 Brzesko

7 7/2012

CONTEKO Sp zo.o.

ul. Woleńska 15, 33-130 Radłów

8 8/2012

MIKI Recykling Sp. z o.o.

ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków

9 9/2012

REMONDIS Kraków Sp. z o.o.

ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków

10 1/2013

EKOM Maciejczyk S.J.

ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny

11 2/2013

SUEZ Małopolska Sp z o.o.

Kraków

12 4/2013

Zbiór i Segregacja Odpadów TRASZKAN S.J.

32-413 Zegartowice 105

13 1/2015

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe M. Olejarczyk

Wola Jachowa 94 A, 26-008 Górno

14 1/2016

FCC POLSKA Polska Sp z o.o.

ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze

15 2/2016

Firma Handlowo- Usługowa PAŁKA

33-314 Łososina dolna 37

16 3/2016

AVR S.A.

ul. Dielta 93/4, 31-031 Kraków

17

1/2018

od 01.03.2018

PMP Style Sp. z o.o.

Naściszowa 60, 33-300 Nowy Sącz

18

2/2018

od 27.04.2018

NOVA Sp. z o. o. 

ul. Śniadeckich 14, 33-300 Nowy Sącz

19

3/2018

od 22.05.2018

 P.U.H. EcoTech  Karol Wiśniewski

ul. Tadeusza Kościuszki 65c, 28-130 Stopnica

Stan na dzień 01.08.2018 r.

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

 • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czchowie, ul. Kazimierza Wielkiego 3, 32-860 Czchów - obsługiwany przez Firmę  Usługowo-Handlową DIMARCO;
 • ponadto dwukrotnie w ciągu roku odbywa się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych – (przy odbiorze odpadów wielkogabarytowych).

V.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK w Czchowie

 ul. Kazimierza Wielkiego 3, 32-860 Czchów

 

Przypomina się mieszkańcom Gminy Czchów, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK w Czchowie umiejscowiony jest na ternie bazy byłego Zakładu Usług Komunalnych (ul. Kazimierz Wielkiego 3, 32-860 Czchów). W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK w Czchowie przyjmowane są nieodpłatnie odpady powstałe w gospodarstwie domowym z terenu Gminy Czchów, w ramach opłaty pobieranej od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zgodnie z art. 6i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.).

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK  można dostarczać m.in.:

 • odpady wysegregowane (papier, tworzywa sztuczne, szkło, metale)
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony.

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK nie należy dostarczać następujących odpadów:

 • zmieszanych odpadów komunalnych,
 • odpadów powstałych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej (zgodnie z art. 6 ust. 1 w/w ustawy właściciele nieruchomości, nie obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami  komunalnymi na rzecz gminy są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wpisanego do rejestru działalności regulowanej – przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za ta usługę.)

PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach  7.00-15.00

Odsłony: 649