młotek sedziowski

Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 2023 roku upływa kadencja ławników orzekających w sądach powszechnych wybranych w 2019 roku.

Rada Miejska w Czchowie na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217, zm. Dz. U. z 2023, poz. 614) wybierze ławników do Sądu Rejonowego w Brzesku oraz Sądu Rejonowego w Bochni w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2024-2027 r.

Zgodnie z informacją Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnowie Rada Miejska w Czchowie na nową kadencję będzie wybierać ławników:

 1. do orzekania w Sądzie Rejonowym w Brzesku - 2 osoby,
 2. do orzekania w Sądzie Rejonowym w Bochni w sprawach z zakresu prawa pracy - 1 osoba

W związku z tym w Urzędzie Miejskim w Czchowie nabór kandydatów na ławników odbędzie się w terminie od 1 do 30 czerwca 2023 r.

ŁAWNIKIEM może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

ŁAWNIKAMI nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4.  adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2022 r. Nr 121 poz. 693, zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2155)

Do zgłoszenie kandydata na ławnika dokonanego się na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022r., poz.2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia, zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

KOSZTY ZWIĄZANE Z UZYSKANIEM DOKUMENTÓW STANOWIĄCYCH ZAŁĄCZNIKI DO KARTY ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA

Koszty opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego oraz koszty zdjęć kandydata - ponosi kandydat na ławnika.

Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego rejestru lub ewidencji - ponosi Skarb Państwa.

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA JEST DOSTĘPNA:

 1. do pobrania poniżej oraz ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl
 2. w biurze Rady Miejskiej w Czchowie, Rynek 12, 32-860 Czchów (pok. 18), w poniedziałki w godz. 08.00-16.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30

Wypełnione karty zgłoszenia kandydatów wraz ze wszystkimi załącznikami przyjmowane będą w terminie od 1 do 30 czerwca 2023r. w biurze Rady Miejskiej w Czchowie, Rynek 12, 32-860 Czchów (pok. 18), w poniedziałki w godz. 08.00-16.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30, a także można przesłać pocztą na adres: Rada Miejska w Czchowie, Rynek 12, 32- 860 Czchów.

Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych lub które wpłyną do Rady Miejskiej w Czchowie po upływie terminu tj. 30 czerwca 2023 roku pozostawia się bez rozpatrzenia.

Przywrócenie terminu do zgłaszania kandydatów jest niedopuszczalne.

Informacji związanych z wyborem ławników udziela biuro Rady Miejskiej w Czchowie - tel. 14 662 17 34.

Do pobrania:

fot. Pixabay.com