Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) zwołuję SESJĘ Rady Miejskiej w Czchowie.
      Sesja ta odbędzie się w dniu 16 marca 2016 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta" w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. częściowej zmiany Uchwały Nr XI/119/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2016 rok ,
  2. uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czchów w 2016 roku
  3. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
  4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czchów,
  5. zatwierdzenia Zarządzenia Nr 12/2016 Burmistrza Czchowa z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Czchów.

4. Rozpatrzenie skargi Pana Józefa Kęska, zam. 32-859 Złota 234, której przedmiotem jest sprawa "wezwania o usunięcie naruszenia prawa w Uchwale Nr VII/80/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wyborów Sołtysa Sołectwa Złota" – ( podjęcie uchwały).
5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015r.
6. Przedstawienie efektów zwalczania „barszczu Sosnowskiego" na terenie Gminy Czchów.
7. Wolne wnioski i oświadczenia.
8. Komunikaty i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

Włodzimierz Rabiasz
Przewodniczący Rady