Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z póź.zm.) - z w o ł u j ę SESJĘ Rady Miejskiej w Czchowie.
Sesja ta odbędzie się w dniu 28 października 2022r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2022 rok;
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów;
c) zmiany uchwały Nr XXXII/330/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 marca 2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez Gminny Klub Dziecięcy „Miś” w Czchowie,
d) zmian w regulaminie wynagradzania określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w Gminie Czchów,
e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 roku,
f) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok oraz zwolnień w tym zakresie,
g) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Czchów w 2023 roku,
4. Przedstawienie „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Czchów za poprzedni rok szkolny”.
5. Przedstawienie „Informacji na temat złożonych oświadczeń majątkowych za 2021 rok”.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Wolne wnioski i oświadczenia.
8. Komunikaty i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
mgr Alicja Mordarska