Herb gminy Czchów

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) - zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 30 czerwca 2023 r. o godzinie 12.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.

3. Raport o stanie Gminy Czchów za 2022 rok i głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Czchowa wotum zaufania:

a) przedstawienie raportu – wystąpienie Burmistrza Czchowa,

b) debata nad raportem,

c) przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Czchowa.

4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czchów za 2022r. i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Czchowa za 2022 rok:

  • wystąpienie Burmistrza Czchowa w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czchów za 2022r.,
  • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy Czchów,
  • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Czchowa za 2022 rok,
  • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Czchowa za 2022 rok,
  • dyskusja
  • podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdań za 2022 rok,

b) absolutorium dla Burmistrza Czchowa za 2022 rok.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2023 rok;

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów;

c) zmiany Uchwały Nr XXXVIII/348/2023 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 18 maja 2023r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czchów i Tworkowa oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tworkowa”;

d) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie;

e) zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie za rok obrotowy 2022;

f) wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Czchów na czas oznaczony 3 lat;

g) wyrażenia pełnego poparcia dla inicjatywy ustalenia zasad oczyszczania i uporządkowania Zespołu Zbiorników Wodnych Rożnów-Czchów i ich linii brzegowej, wyrażonej w uchwale Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin” z dnia 14.05.2022r.;

h) zmiany uchwały Nr XXXI/292/2001 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 03 grudnia 2001r. w sprawie przekazania na własność mienia ruchomego Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Czchowie oraz oddania nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie stanowiące własność mienia Gminy Czchów;

i) trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego;

j) powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów zgłoszonych na ławników;

k) powołania doraźnej Komisji Statutowej;

6. Przyjęcie „Informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19" za 2022 rok.

7. Przyjęcie raportu z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025” – za 2022 rok.

8. Przyjęcie raportu z przeprowadzonego monitoringu i ewaluacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2024-2024” – za 2022 rok.

9. Interpelacje i zapytania.

10. Wolne wnioski i oświadczenia.

11. Komunikaty i informacje.

12. Zamknięcie obrad