Herb gminy Czchów

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40, zm. Dz.U. z 2023 poz.572) zwołuje sesję Rady Miejskiej w Czchowie.
Sesja ta odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2023 r. o godzinie 12.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2023 rok;
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów;
c) zmiany Statutu Gminy Czchów;
d) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
e) określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czchów;
f) regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czchów.
4. Rozpatrzenie skargi Mieszkańców dolnego odcinka ulicy Słonecznej w Czchowie z dnia 25 lipca 2023r. na działanie Burmistrza Czchowa – podjęcie uchwały.
5. Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Czchów w pierwszym półroczu 2023 i środków pozyskanych na 2023 rok.
6. Informacja o zmianach w stanie posiadanej przez Gminę Czchów infrastruktury technicznej oraz o stanie mienia komunalnego.
7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2023r.”
8. Interpelacje i zapytania.
9. Wolne wnioski i oświadczenia.
10. Komunikaty i informacje.
11. Zamknięcie obrad.