Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z póź.zm.) – zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 27 października 2023 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2023 rok;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów;
  3. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 roku;
  4. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok oraz zwolnień w tym zakresie;
  5. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Czchów w 2024 roku;
  6. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Brzesku i Sądu Rejonowego w Bochni na kadencję 2024-2027;
  7. rozpatrzenia petycji.
 4. Przedstawienie „Raportu o stanie oświaty”.
 5. Przedstawienie „Informacji na temat złożonych oświadczeń majątkowych za 2022 rok”.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Wolne wnioski i oświadczenia.
 8. Komunikaty i informacje.
 9. Zamknięcie obrad.