Herb gminy Czchów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z póź.zm.) zwołuję sesję  Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 1 grudnia  2023 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2023 rok;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów;
  3. zobowiązania Burmistrza Czchowa do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych;
  4. zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych;
  5. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czchów;
  6. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czchów;
  7. przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2023-2027;
  8. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
  9. przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Czchów w zakresie dożywiania na lata 2024-2028”;
  10. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie przewidzianym w wieloletnim programie rządowym "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, dla osób i rodzin nim objętym;
  11. określenia zasad zwrotu wydatków za pomoc udzieloną w związku z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r. dotyczącą ustanowienia wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 w formie przewidzianej w przedmiotowym Programie;
  12. rozpatrzenia petycji z dnia 28 lipca 2023r. wniesionej przez grupę osób fizycznych w sprawie „budowy chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu ulic Zapotocze i Tymowska w Czchowie”;
  13. rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Burmistrza Czchowa;
  14. uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 (przedstawienie sprawozdania z przebiegu konsultacji społecznych w tym temacie).
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Wolne wnioski i oświadczenia.
 6. Komunikaty i informacje.
 7. Zamknięcie obrad.