Pismo od GDDKiA z dnia 07-06-2023 r.   

Odpowiedź Burmistrza Czchowa do: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków

Nasz znak: ITI.030.1.2023.UW 

dotyczy: budowy i przebudowy drogi krajowej nr 75 ( DK75 ) klasy GP na odcinku Brzesko - Nowy Sącz, odcinek II od Brzeska na włączeniu do DK75 do Nowego Sącza .

 W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 07.06.2023r., znak O/KR.I-1.4110.21.76.2023.jp Burmistrz Czchowa informuje, że Wariant A tzw. „Samorządowy” został przygotowany i zaakceptowany przez następujące samorządy: Miasto Nowy Sącz, Miasto i Gmina Brzesko, Miasto i Gmina Czchów, Gmina Chełmiec, Gmina Gnojnik, Gmina Lipnica Murowana, Gmina Łososina Dolna. Wspólne stanowisko Samorządów dotyczące przebiegu przebudowy drogi DK75 zostało przesłane do Państwa, Ministerstwa Infrastruktury oraz Halcrow Group Sp. z o.o. Warszawa w dniu 08.04.2019r. Sugerowanie w pismach , że Wariant tzw. Samorządowy został przygotowany przez samorządy Gminy Gnojnik i Gminy Czchów „ wypychając” przebieg planowanej drogi poza tereny zabudowy gmin jest nieprawdą.
Na potwierdzenie w załączeniu przesyłam jeszcze raz „Wspólne stanowisko samorządów, w tym Prezydenta, Burmistrzów i Wójtów miast i gmin dotyczące przebiegu korytarza DK75” z dnia 04.04.2019r. Nadmieniam, że wariant samorządowy jest najlepszy z możliwych, akceptowany przez wszystkie samorządy przez które ma przebiegać przebudowa DK75, gwarantuje w przyszłości szybką i sprawną realizację tej inwestycji oraz najniższe koszty jej eksploatacji.

Po szczegółowej analizie trasy wariantów A i C rozbudowy DK75 na podstawie przesłanych dokumentów/uzupełnień przez RDOŚ w Krakowie oraz lekturze państwa odpowiedzi na nurtujące nas pytania ustaliliśmy, iż tunel A- T1 nie przebiega przez Rezerwat „BUKOWIEC”, a biegnie w odległości około 330 mb od granicy Rezerwatu oraz około 100 mb od najbliżej położonego zbiornika ujęcia św. Urban ( ujęcie zlokalizowane na działce 652 msc. Iwkowa o wydajności eksploatacyjnej QE [m3/h ] = 11,64 ).

W związku z powyższym, skoro projektowana trasa Wariantu A przebiega poza terenem Rezerwatu BUKOWIEC należałoby przeanalizować rezygnację z wykonania tunelu A – T1. Wariant A w takim przypadku byłby tańszy od rekomendowanego przez Inwestora i nie byłby obarczony możliwym ryzykiem wpływu na ujęcie wód podziemnych św. Urban.
W pkt. 6 piszecie Państwo, że Wariant A stwarza zagrożenie naruszenia rezerwatu przyrody „BUKOWIEC”, a na mapach zakresu przedsięwzięcia trasa planowanego przedsięwzięcia zlokalizowana jest około 330 mb od granic tego Rezerwatu.

Ponadto piszecie Państwo, że Wariant A ingeruje w płaty siedliska 91E0 ( Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe ) obszaru natura 2000 PLH 120087 Łososina. W wyniku wykonanej przez projektanta odcinkowej korekty geometrii trasy dla 3 wariantów w przypadku wariantu C i F ingerencja w siedlisko objęte PZO nie nastąpi.

W związku z powyższym proszę o ponowne przeanalizowanie trasy planowanej inwestycji i wprowadzenie korekty geometrii trasy Wariantu A, tak aby nie nastąpiła ingerencja w siedliska objęte PZO. Liczę, że skoro udało się takich korekt dokonać dla Wariantu C i F, to także, przy odrobinie dobrej woli, uda się dla Wariantu A.

W pkt 7 pisma z dnia 07.06.2023r. Rezerwat Bukowiec i źródło św. Urban piszecie Państwo, że tunel T2 ( powinno być tunel T1 ) znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ujęcia wody Św. Urban. „ Wykonanie tunelu w górze Bukowiec może wpłynąć na zmianę stosunków wodnych w górotworze, czego konsekwencją może być:

- zmniejszenie zasobów wód podziemnych,

- zmniejszenie zasobów eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych zlokalizowanych poniżej projektowanego tunelu….” W odpowiedzi na pkt. 5 wezwania z dnia 02.11.2022r. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne w rejonie tunelu A-T1 piszecie Państwo, że piętro wodonośne o znaczeniu użytkowym ( trzeciorzędowo – kredowe ) występuje poniżej głębokości wykonanego rozpoznania, niemniej jednak w płytszej strefie górotworu, powyżej niwelety tunelu, występują wody podziemne, związane z lokalnym poziomem wodonośnym, zasilanym bezpośrednio opadami atmosferycznymi. Skoro w obecnym czasie jesteśmy w zasięgu suszy hydrogeologicznej domniemać można, że przedmiotowe ujęcie może borykać się z brakiem wody przede wszystkim ze względu na brak opadów atmosferycznych, skoro zasilane jest opadami atmosferycznymi.

Proszę jeszcze raz o przeanalizowanie naszych propozycji, sugestii i podjęcie starań, które pogodzą interes społeczny Gmin z możliwościami technologicznymi i finansowymi budżetu państwa. Liczę, że przeanalizujecie naszą propozycję i potraktujecie postulaty zgłaszane przez mieszkańców Gminy Czchów jako warunek sprawnej realizacji inwestycji polegającej na „Budowie i przebudowie drogi krajowej nr 75 klasy GP na odc. Brzesko – Nowy Sącz, odcinek II od Brzeska na włączeniu do DK 75 do Nowego Sącza” w obszarze Gminy Czchów.

Nadmieniam, że determinacja mieszkańców Gminy Czchów jest bardzo duża, a ja, jako reprezentant woli lokalnej społeczności uczynię wszystko, aby przedmiotowa inwestycja nie spowodowała degradacji społecznych więzi mieszkańców i zniszczyła wielowiekowe uwarunkowania ludzkie i środowiskowe.

W związku z tym proszę o przychylenie się do naszych propozycji i ponowną rzetelną i społecznie użyteczną analizę zaproponowanych rozwiązań lokalizacyjnych oraz potraktowanie postulatów mieszkańców Gminy Czchów w sposób poważny.

Nadmieniam, że Gmina Czchów w dalszym ciągu stoi na stanowisku akceptacji wariantu samorządowego – A z możliwością korekt geometrii trasy, sposobu oraz technologii wykonania przedsięwzięcia.

Załączniki:

  1. Wspólne stanowisko samorządów, w tym Prezydenta, Burmistrzów i Wójtów miast i gmin dotyczące przebiegu korytarza DK75,
  2. Trasa przebiegu wariant A w rejonie Rezerwatu BUKOWIEC.

 

BURMISTRZ
mgr Marek Chudoba

Otrzymują:

1. Adresat.
2.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25,
31-542 Kraków
3. a/a .