Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zwołuje sesję Rady Miejskiej w Czchowie.

Sesja ta odbędzie się w dniu 27 maja 2022 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2022r.;
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów;
c) zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czchów;
d) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
e) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Czchów;
f) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Czchów oraz osób fizycznych;
g) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Czchów uczestniczącym w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.
4. Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Czchów za 2021 rok.
5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Gminy Czchów oraz rekomendacji do powyższych zasobów.
6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski i oświadczenia.
9. Komunikaty i informacje.
10. Zamknięcie obrad.

Czytaj więcej...

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, zm. Dz. U .z 2021, poz.1834) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 25 marca 2022 r. o godzinie 12.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

Transmisja na żywo i zapis sesji będzie dostępny na stronie https://posiedzenia.pl/czchow

Czytaj więcej...

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, zm. Dz. U .z 2021, poz.1834) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 29 grudnia 2021 r. o godzinie 9.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

Transmisja na żywo i zapis sesji będzie dostępny na stronie https://posiedzenia.pl/czchow

Czytaj więcej...

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, zm. Dz. U. z 2021, poz.1834) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 30 listopada 2021 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

Transmisja na żywo i zapis sesji będzie dostępny na stronie https://posiedzenia.pl/czchow

Czytaj więcej...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuje sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 27 października 2021 r. o godzinie 12.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

Transmisja na żywo i zapis sesji będzie dostępny na stronie https://posiedzenia.pl/czchow

Czytaj więcej...

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuje sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 8 września 2021 r. o godzinie 12.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

Czytaj więcej...

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zm. Dz.U z 2020r. poz. 1378) – zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie.

Sesja ta odbędzie się w dniu 28 czerwca 2021 r. o godzinie 12.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter). 

Czytaj więcej...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zm. Dz. U. z 2020 r., poz. 1378) - zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie.

Sesja ta odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2021 r. o godzinie 12.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

 

Czytaj więcej...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713, zm. Dz.U. z 2020 r., poz. 1378) - zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie.

Sesja ta odbędzie się w dniu 19 lutego 2021 r. o godzinie 12.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

Czytaj więcej...

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zm. Dz.U z 2020 r., poz. 1378) - zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie.

Sesja ta odbędzie się w dniu 29 grudnia 2020 r. o godzinie 9.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:

Czytaj więcej...

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zm. Dz.U z 2020 r., poz. 1378) - zwołuje sesję Rady Miejskiej w Czchowie.

Sesja ta odbędzie się w dniu 27 listopada 2020 r. o godzinie 12.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

Czytaj więcej...     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z § 12 Statutu Gminy Czchów - zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się 30 października 2020 r. o godzinie 12.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

Czytaj więcej...     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuje sesję Rady Miejskiej w Czchowie.Sesja ta odbędzie się w dniu 11 września 2020 r. o godzinie 12.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie  (parter). Proponowany porządek obrad:

Czytaj więcej...     Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020r. o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).
Proponowany porządek obrad:

Czytaj więcej...     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję sesję  Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się dnia 5 czerwca 2020 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie:

Czytaj więcej...    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 28 lutego 2020r. o godzinie 13.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie.